Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2555
Title: Метод розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів
Authors: Тимків, О. В.
Михалків, В. Б.
Keywords: газопровід
система
течія
теплообмін
диференційне рівняння
pipeline
system flow
heat exchange
differential equations
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Тимків, О. В. Метод розрахунку режимів роботи систем магістральних газопроводів / О. В. Тимків, В. Б. Михалків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 1. - С. 155-164.
Abstract: Для оперативного керування режимом роботи газотранспортних систем необхідно побудувати досить прості і точні моделі функціонування окремих частин системи: компресорних станцій, лінійних дільниць, регулюючої та запірної арматури тощо. Методи опису елементів даних систем повинні відзначатися гнучкістю, універсальністю, високим ступенем точності та зручності при розробці обчислювальних програм. Крім того, необхідні засоби для з'єднання моделей окремих елементів у загальну систему. За характером протікання процесів в газопроводах їх можна поділити на стаціонарні і нестаціонарні. Найбільш складно моделювати неізотермічні неусталені режими течії газу трубопроводом. В роботі запропоновано одномірний опис процесів перекачування газу трубопроводом. При цьому течія в каналі розглядається з постійними по перерізу труби швидкістю, температурою, тиском і густиною газу. Зміна цих параметрів може відбуватись тільки в одному напрямку – вздовж осі трубопроводу.
To provide operational control of gas-transport system mode of operation, it is necessary to develop simple and precise models of individual system components functioning: compressor plants, line sections, control and check valves. Description methods of the system components shall be adaptable, versatile, high-accuracy and convenient for development of computing programs. Besides, relevant means to integrate models of individual elements in the general system are to be developed. The processes in gas pipelines can be divided into stationary and nonstationary processes by their nature. The nonisothermal transient modes of gas flow through the pipeline are the most difficult to simulate. The article presents unidimensional description of gas pumping process in the pipeline. The flow in the channel is analyzed with constant values of gas speed, temperature, pressure and density in the pipe section. The change of these parameters can only take place in one direction - along the pipeline axis.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2555
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3461p.pdf332.56 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.