Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2567
Название: Оцінка карстової небезпеки з використанням ГІС на прикладі території Яворів-Шкло
Авторы: Чепурний, І. В.
Ключевые слова: сульфатний та карбонатний карст
прогноз
геоінформаційні технології
чинник
sulfate and carbonate karst
prognosis
geoinformation technology
factor
Дата публикации: 2014
Издательство: ІФНТУНГ
Библиографическое описание: Чепурний, І. В. Оцінка карстової небезпеки з використанням ГІС на прикладі території Яворів-Шкло / І. В. Чепурний // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 16-28.
Краткий осмотр (реферат): Статтю присвячено питанню оцінки небезпеки розвитку карстових проваль для карстонебезпечної території у зоні впливу розробки Яворівського родовища сірки. Обрана територія характеризується складними геологічними умовами, значним техногенним впливом та високою щільністю ураженості карстопроявами. Небезпека просторового розвитку карстових процесів оцінюється за розробленим алгоритмом, який передбачає врахування комплексного впливу різних чинників (геологічних, гідрогеологічних, геоморфологічних, тектонічних, геофізичних, техногенних), які ініціюють розвиток карстових проваль. Наголошено на важливості використання геоінформаційних технологій для створення просторових прогностичних моделей. Кількісні характеристики чинників визначено зі створених картографічних шарів із використанням методів просторового аналізу у геоінформаційних системах. З метою оцінки значущості та вибору оптимальної кількості чинників виконано їх статистичний аналіз, а саме, визначення статистичних законів розподілу чинників, матриць парних коефіцієнтів кореляції, кластерний та чинниковий аналіз та розраховано інтегральний показник розвитку карстопровальних процесів на досліджуваній території. На основі інтегрального показника виконано розрахунок ймовірності розвитку карстових процесів для усієї досліджуваної території. Результатом проведених досліджень є карта ймовірності розвитку провально-просадкових проявів сульфатно-карбонатного карсту, створена у середовищі геоінформаційної системи. На карті відображено диференціацію ймовірності розвитку карсту з визначенням небезпечних ділянок, на яких рекомендуються детальні геофізичні дослідження, якщо такі ділянки пов’язані з ризиком для народно- господарських об’єктів і життєдіяльності людей.
The article is devoted to assessing the risk of failure to karst area in the zone of influence of the development Javoriv sulfur deposits. The selected area is characterized by complex geological conditions, significant technological impact and high density infestation karst failures. Risk of spatial development of karst processes is evaluated on the basis of the algorithm, which takes into consideration the combined effect of various factors (geological, hydrological, geomorphological, tectonic, geophysical, and technological) that trigger the development of karst failures. The importance of using GIS technology to create spatial predictive models is emphasized. Quantitative characteristics factors identified from map layers created using methods of spatial analysis in geographic information systems. In order to assess the importance of factors and optimal choice among them carried out a statistical analysis of selected factors, namely the determination of statistical laws of distribution factor matrix pair correlation coefficients, cluster and factor analysis and calculated integral indicator of karst failures processes in the investigated area. Based on the integrated parameter performed the calculation of probability of karst processes for the entire study area. The result of the research is to map the probability of failure breeds manifestations sulfate-carbonate karst created among geographic information system. The map presented differentiation likelihood of karst definition of hazardous areas where detailed geophysical surveys are recommended if such areas related to risk for economic projects and livelihoods.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2567
Располагается в коллекциях:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
4155p.pdf7.58 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.