Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2574
Title: Оцінка впливу перевантажування на кінетику втомного пошкодження зразків із сталі 40 ХН
Authors: Івасів, В. М.
Артим, В. І.
Яциняк, І. І.
Гриців, В. В.
Keywords: бурильна колона
втомна тріщина
рівень перевантажування
drill string
fatigue crack
the level of overloading
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Оцінка впливу перевантажування на кінетику втомного пошкодження зразків із сталі 40 ХН / В. М. Івасів, В. І. Артим, І. І. Яциняк, В. В. Гриців // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 76-81.
Abstract: Проведено оцінку впливу рівня перевантажування на зміну швидкості росту втомних тріщин (РВТ) у зразках, що моделюють довговічність впадини замкового різьбового з’єднання З-42. Досліджено закономірності росту втомної тріщини після перевантажування для сталі 40ХН. Встановлено, що при перевантажуванні амплітудою 1,5 мм зона затримки РВТ має три характерні ділянки: початкового пришвидшення РВТ, стрімкого сповільнення та її стабілізації. Відсутня ділянка початкового пришвидшення РВТ для амплітуди перевантаження 2,5 мм. При цьому спостерігається ділянка відносно постійної мінімальної швидкості РВТ та зона стабілізації швидкості РВТ. При перевантаженні амплітудою 3 мм спостерігаються ділянки сповільнення швидкості РВТ та її стабілізації. Збільшення рівня перевантажування призводить до зростання кількості циклів затримки РВТ. Досліджено вплив параметра перевантажування Q від коефіцієнта С. Встановлено, що зі збільшенням рівня перевантажування коефіцієнт С зменшується за лінійною залежністю.
An assessment of the impact of the overloading level to the change of the rate of speed of the growth fatigue cracks (GFC) has been held in the samples simulating durability of the hollow of the threaded connection З-42. Regularities of the growth of the fatigue cracks after overloading for steel 40ХН has been researched. When overloading with the amplitude 1,5 mm, the zone of the delay GFC has been established to have 3 characteristic areas: initial acceleration GFC, rapid deceleration and its stabilization. There is no area of the initial acceleration GFC for the amplitude overloading 2,5 mm. And an area of the relatively constant minimum speed of GFC and its stabilization zone has been observed. When overloading with an amplitude of 3 mm the deceleration rate of GFC and its stabilization has been observed. The increasing rate of overloading leads to the growth of the delay cycles GFC. The influence of the parameter of overloading Q from the coefficient C has been researched. With the increase in overloading the coefficient C decreases linearly has been established.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2574
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4162p.pdf569.03 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.