Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2583
Title: Системи розробки нафтових родовищ із підтримуванням пластового тиску
Authors: Мороз, Л. Б.
Keywords: заводнення
об’єм
система
розробка
нафта
пласт
water-flooding
volume
system
development
oil
deposit
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Мороз, Л. Б. Системи розробки нафтових родовищ із підтримуванням пластового тиску / Л. Б. Мороз // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 154-160.
Abstract: Розглянуто принцип підтримування пластового тиску різними методами заводнення, зокрема площовим заводненням. Описано технологію площового заводнення та принципи 4-х, 5-ти, 7-ми та 9-ти точкових систем площового заводнення. Звернено увагу на переваги та недоліки існуючих систем площового заводнення. На основі аналізу технологічних і техніко-економічних показників різних систем заводнення робимо висновок про те, що поклади нафти середнього карбону доцільно розробляти із застосуванням площової системи заводнення. При площових системах заводнення особливо ефективним слід вважати застосування методу мічених речовин – індикаторів, коли кожна видобувна свердловина оточена нагнітальними. Поява води у видобувній свердловині в цьому випадку може бути пов'язана з її надходженням від будь-якої з сусідніх нагнітальних свердловин. В разі запомповування розчину ПАР доцільно здійснювати заводнення досить щільною сіткою свердловин. Застосування ПАР при багаторядній системі заводнення в пластах зі складною неоднорідною будовою колекторів характеризується відносно невисокою техніко-економічною ефективністю. Найбільше охоплення пласта досягається при площовій системі заводнення. У результаті цього отримується функція розподілу лінз за розмірами, які використовувалися для визначення кількісної залежності нафтовіддачі, від щільності сітки свердловин.
The principles of maintaining reservoir pressure by different methods of water-flooding operation, including dispersed injection water-flooding system are considered. The technology dispersed injection water-flooding system and principles 4, 5, 7 and 9-spot dispersed injection systems are described. Attention is paid to the advantages and disadvantages of existing dispersed injection water-flooding system. Based on the analysis of technical and techno-economic performance of different water-flooding it may be concluded that the oil fields of the middle carboniferous shall be developed using dispersed injection water-flooding system. When dispersed injection water-flooding system should be considered particularly effective use of the method of labeled substances - indicators - when each is surrounded by producing wells injection. The appearance of water in production wells in this case can be attributed to its approach from any of the neighboring injection wells. If injection surfactant solution of surfactant water flooding is advisable to rather dense grid of holes. Application of surfactant solution in the system of water-flooding in multi-layers with complex inhomogeneous structure of the reservoir has a relatively low technical and economic efficiency. Most coverage is achieved with the reservoir system dispersed injection water-flooding system. As a result, the obtained distribution function elements in size were used to determine the quantity of oil, depending on the density of the grid holes.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2583
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4168p.pdf395.49 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.