Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2590
Title: Дослідження ефективності традиційних енергозберігаючих технологій в умовах населених пунктів
Authors: Сусак, О. М.
Keywords: енергозбереження
відновлювальні джерела енергії
не відновлювальні джерела енергії
тепловтрати
комфорт
коефіцієнт корисної дії
газова мережа
поліетиленові труби
energy efficiency
renewable energy
non-renewable sources of energy
heat
comfort
efficiency
gas network
polyethylene pipe
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Сусак, О. М. Дослідження ефективності традиційних енергозберігаючих технологій в умовах населених пунктів / О. М. Сусак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2014. - № 2. - С. 178-188.
Abstract: Важливим фактором економічного і політичного благополуччя будь-якої країни є забезпечення її економіки енергоносіями. Розвиток народного господарства в сучасних умовах пов’язаний зі значним споживанням газу. За рахунок природного газу в країнах СНД забезпечуються теплом більш 200 млн міського і сільського населення. Використання газу для технологічних потреб промисловості зменшує вартість палива, підвищує продуктивність праці, сприяє впровадженню нових прогресивних технологій, покращує умови праці. Використання газу для промисловості дозволяє оздоровити повітряний басейн і поліпшити загалом екологічний стан. Зростаючі ціни на енергоносії стимулюють економно їх використовувати. Про доцільність такого підходу свідчать європейські країни. Метою роботи є дослідження енергозберігаючих технологій на ефективність роботи систем газопостачання, системи опалення, для удосконалення методики визначення її теплового навантаження і тепловтрат, а також методи їх вирішення. Досягнення цієї мети передбачає розв’язок наступних задач: 1) виявити причини тепловтрат; 2) дослідити питання економії та комфорту; 3) дослідити можливості збільшення терміну служби систем газопостачання; 4) встановити ефективність застосування традиційних енергозберігаючих технологій на споживання природного палива. Об’єктом дослідження є газові мережі сільського населеного пункту довільної конфігурації (розгалужене дерево, кільцева); системи опалення житлових будинків. Предметом дослідження є вплив матеріалу утеплювача на ефективність експлуатації системи газопостачання; вплив використання ефективної опалювальної техніки на скорочення затрат на енергоресурс. Проведені в роботі дослідження та розробки базуються на використанні: методів математичного планування; методів модульного та об’єктно-орієнтовного програмування; методів візуального програмування; методів математичної статистики та регресійного аналізу. У роботі вперше досліджено вплив коефіцієнта корисної дії опалювальної техніки та укрупненого показника максимального теплового потоку будівель на скорочення затрат на енергоресурс, а також розраховано економічність застосування поліетиленових газових мереж. Практична цінність отриманих результатів полягає у тому, що запропоновані у роботі проектні та конструктивні рішення дозволяють до 54 % зменшити тепловтрати будинків і, як наслідок, обсяг споживання газу.
An important factor in the economic and political well-being of any country is to ensure its energy economy. The development of the economy in current conditions associated with significant gas consumption. Due to the natural gas in the CIS provided warmth more than 200 million urban and rural population. Using gas for technological needs of the industry reduces fuel costs, increases productivity, facilitates the introduction of new advanced technology, improves working conditions. The use of gas for industry allows to improve the air and improve the general environmental condition. Soaring energy prices stimulate economical to use them. The feasibility of this approach show European countries. The aim is to study energy-saving technologies on the effectiveness of supply systems, heating systems, to improve the methodology for determining the thermal load and heat, as well as methods for their solution. Achieving this goal requires the solution of the following tasks: 1) identify causes of heat loss; 2) investigate questions of effectiveness and comfort; 3) investigate the possibility of increasing the service life of gas supply systems; 4) ensure efficiency of traditional energy-saving technologies on consumption of fossil fuels. Object is a gas network of rural settlements arbitrary configuration (branched tree ring); heating of residential buildings. The object of study is the effect of the material insulation on the operational efficiency of the gas supply system; influence the use of efficient heating technology to reduce energy costs. Conducted in the research and development based on use: methods of mathematical planning; methods of modular and object- oriented programming; visual programming techniques; methods of mathematical statistics and regression analysis. For the first time the influence of the efficiency of heating equipment and consolidated index of the maximum heat flux of buildings to reduce energy costs and efficiency are calculated applying polyethylene gas pipelines. The practical value of the results is that proposed in the design and construction solutions allow up to 54 % to reduce heat homes and as a result, the consumption of gas.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2590
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2014 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4176p.pdf346.99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.