Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2599
Title: Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару
Authors: Качала, Т. Б.
Keywords: бурові амбари
шламонакопичувачі
рекультивація
вуглеводні
забруднення
ґрунтовий покрив
буровые амбры
шламонакопители
рекультивация
углеводороды
загрязнение
почвенный покров
drilling amber
sludge ponds
reclamation
hydrocarbon contamination
the soil
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару / Т. Б. Качала // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 1. - С. 52-56.
Abstract: Запропонований спосіб створення екологічної модифікації нафтошламового амбару надає можливість мінімізувати міграцію (важких та легких фракцій) нафтопродуктів з амбара у профіль ґрунтового покриву. Окрім зменшення забруднення ґрунтового покриву, з’являється можливість подальшого використання території нафтошламового амбару включаючи сільськогосподарську діяльність. Дана модифікація може використовуватись при веденні будь-яких бурових робіт, а також у діяльності, що передбачає рекультивацію територій, які піддались впливу забруднення через аварійні ситуації, що проявляються розливами нафти, а також ті ґрунти, які деградували через міграцію забруднюючих речовин, що є супутніми в процесі буріння.
Предложенный способ создания экологической модификации нефтешламового амбара дает возможность минимизировать миграцию (тяжелых и легких фракций) нефтепродуктов с амбара в профиль почвенного покрова. Кроме уменьшения загрязнения почвенного покрова, появляется возможность дальнейшего использования территории нафтошламового амбара включая сельскохозяйственную деятельность. Данная модификация может использоваться при ведении любых буровых работ, а также в деятельности, предусматривает рекультивацию территорий, подвергшихся воздействию загрязнения через аварийные ситуации, которые проявляются разливами нефти, а также те почвы, которые деградировали из-за миграции загрязняющих веществ, являются сопутствующими в процессе бурения.
The suggested way to create environmental modification barn oil slurry makes it possible to minimize the migration of (heavy and light fractions) oil from a barn in profile soil. Apart from reducing pollution of soil are an opportunity to further use naftoshlamovoho barn area including agricultural activities. This modification can be used when doing any drilling operations, as well as activities that involves reclamation areas exposed to pollution from accidents that occur oil spills, as well as those soils are degraded due to the migration of pollutants that are attendant in the drilling process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2599
ISSN: 2415-3184
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4749p.pdf153.87 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.