Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2611
Title: Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля
Authors: Забишний, Я. О.
Семчук, Я. М.
Долішній, Б. В.
Мельник, В. М.
Keywords: дослідження
транспортний потік
автомобіль
перехрестя
поворот
час виконання
екологія
викиди
шкідливі речовини
исследование
транспортный поток
автомобиль
перекресток
поворот
время выполнения
экология
выбросы
вредные вещества
research
traffic
car
intersection
turn
run-time environment
emissions of harmful substances
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Про дослідження параметрів транспортних потоків та їх вплив на довкілля / Я. О. Забишний, Я. М. Семчук, Б. В. Долішній, В. М. Мельник // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 1. - С. 92-100.
Abstract: З метою зниження величини забруднюючих викидів, шумового та теплового навантаження від автомобільного транспорту виникає необхідність у розробці оптимальних шляхів руху транспортних потоків дорогами міст. В статті пропонуються дослідження часу виконання прямого та віднесеного лівого повороту на ділянці дороги Київ-Одеса. За результатами дослідження видно, що час на виконання останнього у 5,5 разів менший у порівнянні з прямим лівим поворотом. Це дозволить значно збільшити пропускну здатність перехресть, зменшити затори, що в свою чергу знизить шкідливі викиди автотранспорту в атмосферу. Також, на підставі виконаних досліджень часових інтервалів здійснення лівого прямого та віднесеного поворотів є можливість визначити межі інтенсивності руху транспортних засобів на дорогах, де функціонування розв'язок в одному рівні з віднесеними лівими поворотами буде доцільним та науково обґрунтованим.
С целью снижения величины загрязняющих выбросов, шумовой и тепловой нагрузки от автомобильного транспорта возникает необходимость в разработке оптимальных путей движения транспортных потоков по дорогам городов. В статье предлагаются исследования времени выполнения прямого и отнесенного левого поворота на участке дороги Киев-Одесса. По результатам исследования видно, что время на выполнение последнего в 5,5 раза меньше по сравнению с прямым левым поворотом. Это позволит значительно увеличить пропускную способность перекрестков, уменьшить заторы, что в свою очередь снизит вредные выбросы автотранспорта в атмосферу. Также, на основании выполненных исследований временных интервалов осуществления левого прямого и отнесенного поворотов есть возможность определить границы интенсивности движения транспортных средств на дорогах, где функционирование развязок в одном уровне с отнесенными левыми поворотами будет целесообразным и научно обоснованным.
To reduce the quantity of pollutant emissions, noise and heat load from the road transport there is a need to develop the best ways traffic flow on the roads of the city. The article offers research runtime direct and classifying the left turn at the site of the road Kiev-Odessa. According to a study of the shows that the time to complete the last 5.5 times less compared to the direct left turn. This will greatly increase the capacity of junctions to reduce congestion, which in turn will reduce vehicle emissions to the atmosphere. Also, based on the investigations of the time slots left direct and classifying rotations have the opportunity to define the boundaries of vehicular traffic on the roads, where the operation of a decision in the same level with such left turns will be reasonable and scientifically sound.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2611
ISSN: 2415-3184
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4753p.pdf238 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.