Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2614
Title: Дослідження зміни клімату та його наслідків в українській частині басейну р. Прут
Authors: Корчемлюк, М. В.
Приходько, М. М.
Архипова, Л. М.
Keywords: басейн р. Прут
зміни клімату
паводки
екологічні ризики
бассейн р. Прут
изменения климата
наводнения
экологические риски
basin r.Prut
climate change
floods
environmental risks
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження зміни клімату та його наслідків в українській частині басейну р. Прут / М. В. Корчемлюк, М. М. Приходько, Л. М. Архипова // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 1. - С. 120-129.
Abstract: В роботі представлені результати досліджень зміни клімату в межах української частини басейну р.Прут, які базувались на аналізі багаторічних даних температури повітря та кількості опадів метеостанцій досліджуваної території. Доведено, що наслідки глобальних змін клімату проявляються у збільшенні частоти прояву екстремумів, що підвищує імовірність паводкових ризиків. Виділено й обгрунтовано природні і антропогенні чинники, що формують паводки в межах досліджуваної території. Запропоновано шляхи управління екологічними ризиками паводків, які визначають екологічну безпеку навколишнього середовища і розглядаються як довготермінові зміни метеорологічних елементів в єдиній системі інтегрованого управління річковим басейном.
В работе представлены результаты исследований изменения климата в пределах украинской части бассейна р.Прут, которые базировались на анализе многолетних данных температуры воздуха и количества осадков метеостанций исследуемой территории. Доказано, что последствия глобальных изменений климата проявляются в увеличении частоты проявления экстремумов, что повышает вероятность паводковых рисков. Выделено и обосновано природные и антропогенные факторы, формирующие паводки в пределах исследуемой территории. Предложены пути управления экологическими рисками паводков, которые определяют экологическую безопасность окружающей среды и рассматриваются как долгосрочные изменения метеорологических элементов в единой системе интегрированного управления речным бассейном.
This paper presents the results of climate change research within the Ukrainian part of the basin Prut river, which were based on an analysis of long-term data of air temperature and precipitation weather stations study area. It is proved that the consequences of global climate change manifested in increasing the frequency of extremes, which increases the likelihood of flood risks. Highlight and reasonably natural and anthropogenic factors influencing floods within the study area. The ways of managing environmental risks of floods, which determine the environmental safety of the environment and are treated as long-term changes in meteorological elements in a single system integrated river basin management.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2614
ISSN: 2415-3184
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №1 (13)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4757p.pdf1.91 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.