Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2635
Title: Дослідження впливу розміру і проникності штучно створеної присвердловинної зони пласта на продуктивну характеристику свердловини
Authors: Кондрат, Р. М.
Дремлюх, Н. С.
Keywords: нестійкі колектори
піскоутворення
гравійні фільтри
проникність і товщина гравійної набивки
дебіт свердловини
unstable manifolds
gravel filters,
gravel pack permeability and thickness
well production rate
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кондрат, Р. М. Дослідження впливу розміру і проникності штучно створеної присвердловинної зони пласта на продуктивну характеристику свердловини / Р. М. Кондрат, Н. С. Дремлюх // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2016. - № 1. - С. 14-19.
Abstract: Показано негативні наслідки винесення піску із пласта в стовбур свердловини. Розглянуто методи боротьби з піскопроявами. Високоефективним методом запобігання надходженню піску із пласта в свердловину є застосування гравійних фільтрів. Наведено види гравійних фільтрів, умови їх застосування, вибір діаметра зерен гравію для створення гравійної набивки. Розглянуто різновиди технології встановлення гравійних фільтрів залежно від геолого-технічних умов пласта. Висвітлено технологію створення гравійно-намивних фільтрів у свердловині з відкритим вибоєм. Виконано теоретичні дослідження впливу розмірів і проникності гравійної набивки на продуктивну характеристику свердловини. За результатами теоретичних досліджень побудовано та проаналізовано графічні залежності у вигляді відношення дебітів газу за наявності і відсутності гравійної набивки від відношення проникностей гравійної набивки і продуктивного пласта та товщини гравійної набивки. За результатами виконаних досліджень обґрунтовано оптимальні значення радіуса гравійної набивки і відношення його проникностей і продуктивного пласта.
Negative consequences of sand entry from the formation into the well were shown. Highly effective method of preventing the formation of sand entry into the well is the use of gravel filters. The gravel filter types and their application, the choice of the diameter of gravel grains for gravel pack were considered. The various gravel filter technologies, depending on the geological and technical conditions were analyzed. The technology of gravel and liquid filters in the hole with an open bottom hole was studied. Theoretical study of influence of the size and permeability of the gravel pack on the well productivity performance was performed. According to the results of theoretical studies the graphs of the relationship of gas flow rates in the presence and absence of a gravel pack on the ratio of the permeability of the gravel pack and reservoir and gravel pack thickness were plotted and analyzed. The results of the study justified the optimal values of the gravel pack radius and the permeability ratio of the gravel pack and reservoir.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2635
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2016 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4770p.pdf441.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.