Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2643
Title: Дослідження динаміки руху газу фасонними елементами обв'язки компресорної станції
Authors: Дорошенко, Я. В.
Марко, Т. І.
Дорошенко, Ю. І.
Keywords: відвід
ерозійне зношування
комп’ютерне моделювання
рівняння Нав’є-Стокса
турбулентний потік
трійник
bend
erosion wear
computer modeling
Navier-Stokes equations
turbulent flow
tee
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Я. В. Дослідження динаміки руху газу фасонними елементами обв'язки компресорної станції / Я. В. Дорошенко, Т. І. Марко, Ю. І. Дорошенко // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. - 2016. - № 1. - С. 57-71.
Abstract: Здійснено 3D моделювання обв’язки компресорної станції і її фасонних елементів (відводів, трійників), де відбувається складний рух газового потоку, зміна напряму потоку, ерозійне зношування стінки труби. На основі програмних комплексів ANSYS Fluent, ANSYS CFX розроблено методику моделювання динаміки руху газу фасонними елементами обв’язки компресорної станції. Математична модель базується на розв’язанні рівнянь Нав’є-Стокса і перенесення енергії, замкнених двопараметричною k– моделлю турбулентності Лаундера-Шарма з застосуванням пристінної функції з відповідними початковими і граничними умовами. Досліджено структуру потоку у відводах та трійниках обв’язки компресорної станції. У трійниках моделювання виконувалось для різних схем руху газу (газ рухається магістраллю трійника і з магістралі направляється у відвід трійника; газ рухається відводом трійника і з нього спрямовується у магістраль трійника, в якій частина газового потоку перетікає в одну з сторін магістралі, а друга – в іншу; газ рухається відводом трійника і з нього спрямовується у одну з сторін магістралі трійника). Результати моделювання були візуалізовані в постпроцесорах програмних комплексів побудовою ліній течії, полів модуля швидкостей та тиску на контурах і в повздовжніх і поперечних перерізах, заливки модуля швидкостей та тиску в внутрішній порожнині фасонних елементів. Визначались точні значення швидкості, тиску в різних точках внутрішньої порожнини фасонних елементів. Виявлено місця виникнення конфузорних та дифузорних ефектів, вихрів, реверсного руху газу, “застійного склепіння”, відривання потоку газу від стінки досліджуваних фасонних елементів, місця можливих зіткнень частинок, які переносяться потоком, з стінкою фасонних елементів. Такі результати відкривають можливості для повного і всебічного дослідження ерозійного зношування, напружено-деформованого стану фасонних елементів обв’язки компресорної станції і прилеглих до них ділянок трубопроводу.
The 3D modeling pipeline of compressor station and its shaped elements (bends, tees), with the complex movement of the gas flow, flow direction change, tube wall erosive wear was developed. Based on ANSYS Fluent, ANSYS CFX software systems, the dynamics modeling technique of gas shaped binding elements at the compressor station was developed. A mathematical model based Navier-Stokes equations, energy transfer, closed two-parameter Launder-Sharma k– turbulence model using the tool with the appropriate initial and boundary conditions was developed. The dynamics of the gas tap and tees of the compressor station binding was studied. For tees modeling was performed for different patterns of gas flow (gas moves through the tee line and then flows to the tee bend; gas flows through the tee bend and then to the tee line directed to one of the tee line sides). The modeling results were visualized using software systems postprocessors by plotting flow lines velocity module sizes and pressure contours in longitudinal and transverse sections, filling module velocity and pressure in the inner cavity of shaped elements. The exact value of the velocity and pressure at different points of the inner cavity shaped elements was determined. The locations of confuser and diffuser effects, vortex, reverse gas flow, “stagnant dome”, and gas flow separation from the shaped element wall, locations of possible collisions of particles carried by the flow with the shaped element wall were studied. These results make it possible to study erosive wear, stress-strain states of the compressor station shaped binding elements and pipeline adjacent sections.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2643
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу - 2016 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4775p.pdf2.28 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.