Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2832
Title: Обгрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів на основі сейсмогравітаційного моделювання Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ
Authors: Петровський, О. П.
Федченко, Т. О.
Рига, І. В.
Шредко, Н. А.
Keywords: пряма просторова задача гравірозвідки
гравітаційне поле
direct spatial task of gravity survey
gravitation field
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Обгрунтування можливості картування нафтогазоперспективних об'єктів на основі сейсмогравітаційного моделювання Леськівсько-Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДЗ / О. П. Петровський, Т. О. Федченко, І. В. Рига, Н. А. Шредко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 3. - С. 38-45.
Abstract: Дослідження глибинної будови надр Східного нафтогазоносного регіону України є одним із стратегічних завдань України на шляху нарощування розвіданих запасів нафти і газу та забезпечення власної енергетичної безпеки. Необхідним кроком на цьому шляху є продовження практики геолого-геофізичних досліджень по всій території із залученням нових прогресивних методів і технологій, які дають змогу на новому якісному рівні узгодити всю накопичену за багато десятиліть інформацію щодо складної глибинної будови нафтогазоносних регіонів України. Одним із аспектів розв’язку задачі прогнозування нафтогазоносності перспективної Леськівсько- Коротицької структурно-тектонічної підзони Північного борту ДДз за геофізичними даними є оцінка можливості вивчення нафтогазонасичених об’єктів за даними гравірозвідувальних досліджень в комплексі з іншими геоло-геофізичними даними. Для досягнення цієї мети на прикладі Свиридівського газоконденсатного родовища створено петрофізичну модель густини порід колекторів та розраховано зміни об’ємної густини породи та величини гравітаційних ефектів на денній поверхні, які створюють ці зміни. Підтверджено принципову можливість реєстрації подібних малоамлітудних ефектів за допомогою сучасних цифрових гравіметрів компанії Scintrex (Канада).
Study of deep structure of the Eastern oil-and-gas-bearing region of Ukraine is one of its strategic tasks towards increasing of the proven oil-and-gas reserves and ensuring of its energy security. The necessary step in this direction is the continuation of practice of geological and geophysical studies throughout the whole territory with the help of the new advanced methods and techniques that, on a new qualitative level, will allow correlating of all the information on the complex deep structure of oil-and-gas-bearing regions of Ukraine accumulated for many decades. One of the solution aspects of the oil-and-gas-bearing capacity prediction task of the promising Leskivk- Korotych structural tectonic subzone of the Northern DDd edge on the basis of the geophysical data is the evaluation of possibility of oil-and-gas-saturated objects study on the basis of the gravity survey data in combination with other geological and geophysical data. To achieve this goal, the petrophysical model of the reservoir rock density was developed and changes in the rock volume density and gravitational effects values on the surface that produce these changes were calculated on the example of Svyrydivke gas-condensate field. The principle registration possibility of such low-amplitude effects was confirmed using the modern digital gravimeters of Scintrex Company (Canada).
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2832
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5114p.pdf1.71 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.