Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2897
Title: Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій
Authors: Федак, І. О.
Коваль, Я. М.
Кузів, І. М.
Keywords: модель електропровідності гірської породи
низькоомні пласти-колектори
ядерно-магнітний каротаж
структура порового простору
rock electrical conductivity model
low resistance reservoirs
nuclear magnetic logging
pore space structure
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Федак, І. О. Особливості моделювання електричних властивостей пластів-колекторів з використанням даних новітніх каротажних технологій / І. О. Федак, Я. М. Коваль, І. М. Кузів // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 2. - С. 51-60.
Abstract: Існуючі технології пошуків і розвідки нафтогазонасичених горизонтів є ефективними для типових геологічних умов, але призводять до значних похибок під час дослідження складнопобудованих пластів-колекторів. Саме в таких геологічних умовах сьогодні є перспектива виявлення нових покладів нафти і газу. Тому актуальною є проблема адаптації сучасних технологій до умов конкретних нафтогазових родовищ. Одним з напрямів вирішення цієї проблеми є створення адекватної моделі електричних властивостей пластів-колекторів. В такій моделі найважче математично описати структуру порового простору пласта-колектора з причини його значної неоднорідності. В існуючих моделях використовують опосередковані параметри для врахування впливу структури порового простору на питомий електричний опір пласта-колектора, що в багатьох випадках призводить до значних похибок. Для удосконалення моделі електропровідності гірської породи в даній роботі пропонується використати можливості сучасного свердловинного методу візуалізації ядерно-магнітного резонансу, який дає змогу безпосередньо оцінити структуру порового простору пласта-колектора.
Existing technologies for prospecting and exploration of oil-and-gas saturated horizons are effective for typical geological conditions but cause significant errors when studying complex reservoirs. In such geological conditions today there is a prospect of discovering new oil and gas deposits. Therefore, the urgent problem is the adaptation of modern technologies to the conditions of particular oil and gas fields. One of the ways to solve this problem is to create an adequate model of the reservoir electrical properties. The most difficult thing in such a model is to mathematically describe the structure of the reservoir pore space due to its great heterogeneity. Indirect parameters for taking into account the pore space structure influence on the reservoir electrical resistivity, which in many cases causes significant errors, were used in the existing models. In this paper we propose to use the possibilities of the modern borehole imaging method of nuclear magnetic resonance, which allows to evaluate the structure of the reservoir pore space, to improve the rock electrical conductivity model.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2897
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5055p.pdf1.56 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.