Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2920
Title: Оцінка за промисловими даними запасів газу в родовищі в умовах неоднорідної будови продуктивних відкладів, підключення та ізолювання окремих пластів у видобувних свердловинах
Authors: Кондрат, Р. М.
Кондрат, О. Р.
Keywords: родовище
розробка
зведений пластовий тиск
накопичений видобуток газу
підрахунок запасів газу за методом зниження пластового тиску
field
development
reduced reservoir pressure
cumulative gas production
estimation of gas reserves in accordance with the method of formation pressure decreasing
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кондрат, Р. М. Оцінка за промисловими даними запасів газу в родовищі в умовах неоднорідної будови продуктивних відкладів, підключення та ізолювання окремих пластів у видобувних свердловинах / Р. М. Кондрат, О. Р. Кондрат // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2015. - № 1. - С. 7-14.
Abstract: Охарактеризовано причини відхилення фактичної залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу з родовища від теоретичної прямої лінії для газового режиму розробки: нерівномірне дренування продуктивних відкладів по площі і розрізу, поступове підключення в розробку ділянок пласта з початковим градієнтом тиску, взаємодія різнопроникних ділянок пласта в процесі розробки родовища з перетіканням газу з низькопроникних ділянок з більшим тиском у високопроникні ділянки з меншим тиском, підключення чи відключення у свердловинах окремих пластів. Запропоновано методику оцінки за промисловими даними запасів газу в родовищі за наявності на залежності зведеного середнього пластового тиску від накопиченого видобутку газу кінцевої прямолінійної ділянки. Наведено результати апробації запропонованої методики для умов покладу горизонтів НД-1, 2, 3 Карпатського газового родовища.
The article analyses the causes of deviations of actual dependence of the reduced average reservoir pressure on cumulative gas production from the theoretical straight line for gas drive. They are the following: uneven drainage of producing formation according to the area and profile, gradual involvement of the sections with the initial pressure gradient in the development of the reservoir, interaction of the reservoir sections with different permeability under development of the reservoir with gas cross-flow from low permeable sections with increased pressure to high permeable reservoir sections with decreased pressure, connecting or disconnecting of separate formations in wells. The methodology of evaluation based on gas field reserves data in the presence of the dependence of reduced average reservoir pressure on the cumulative gas production of the final straight section was developed. The results of the developed methodology for reserves evaluation were approbated for depositional conditions of the ND-1, 2, 3 horizons of Karpatske gas field.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/2920
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2015 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4888p.pdf386.1 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.