Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3028
Title: Деякі думки щодо впровадження нового Закону України "Про вищу освіту"
Authors: Панасевич, Д. Б.
Дашковська, О. В.
Keywords: Закон України «Про освіту»
«Про вищу освіту»
рівень і ступінь вищої освіти
молодший бакалавр
бакалавр
спеціаліст
магістр
доктор філософії
професійний стандарт
кваліфікація
практика студентів
національна рамка кваліфікацій
Low of Ukraine "On education"
"On higher education"
level and degree of higher education
jr. bachelor
bachelor
specialist
master
professional standards
qualification
practice for students
national qualifications framework
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Панасевич, Д. Б. Деякі думки щодо впровадження нового Закону України "Про вищу освіту" / Д. Б. Панасевич, О. В. Дашковська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 3. - С. 185-189.
Abstract: Визначено низку питань, які потребують певного осмислення перед їх впровадженням, а саме: невідповідність Закону України «Про освіту» (1996); методологічно не виважену класифікацію рівнів і ступенів вищої освіти; необґрунтованість введення поняття «молодший бакалавр» з коротким циклом навчання і скасування підготовки молодших спеціалістів і спеціалістів; неправомірність прирівнювання дипломів молодшого бакалавра і молодшого спеціаліста; спеціаліста і магістра; доктора філософії і кандидата наук; безпідставне скасування державного стандарту вищої освіти, складових стандарту вищої освіти «освітньо-кваліфікаційна характеристика», «засоби діагностики якості вищої освіти», галузевих стандартів і введення понять з новим змістовним наповненням (стандарти освітньої діяльності, стандарти вищої освіти та ін.); відсутність обов’язкового розроблення професійних стандартів за участю роботодавців. Крім того, висловлено бачення проблем, які не знайшли чіткого визначення в новому законі. Це проблеми зв’язку стандартів професійної і академічної вищої освіти; організації та проведення практики студентів; визначення професійної кваліфікації; трактування поняття «автономія» вищих навчальних закладів; інженерної підготовки фахівців; використання Національної рамки кваліфікацій та ін.
A number of issues that require some understanding before their implementation were determined. These include the following: discrepancy in the Law of Ukraine "On Education" (1996); methodologically unconsidered classification of levels and degrees of higher education; insufficient grounds for introduction of the concept "Junior Bachelor" short-cycle education and cancellation of Junior Specialists and Specialists; illegality of equating diplomas of Junior Bachelor and Junior Specialist; Specialist and Master; PhD and Candidate of Sciences; unjustified cancellation of public higher education standards, standard components of higher education "education and qualification characteristics", "means for diagnostics of higher education quality", industry standards, and introduction of new concepts with meaningful content (standards of educational activities, standards of higher education, etc.), absence of mandatory professional standards development with the participation of employers. Besides, some thoughts concerning the problems, which are not clearly defined in the new law, were expressed. These are the problems of connection between the professional and academic standards of higher education; organization and carrying-out of practices for students; definition of professional qualifications; interpretation of the concept of "autonomy" of higher educational establishments; engineering training of specialists; use of the National Qualifications Framework etc.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3028
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3718p.pdf280.38 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.