Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3054
Title: Аналіз режимів функціонування Української газотранспортної системи як об'єкта управління
Authors: Кучмистенко, О. В.
Keywords: газотранспортна система
система підтримки ухвалення рішень
високоточний комп’ютерний симулятор
газотранспортная система
система піддержки принятия решений
высокоточный компьютерный симулятор
gas-transport system
system of support of making decision
high-fidelity computer simulator
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Кучмистенко, О. В. Аналіз режимів функціонування Української газотранспортної системи як об'єкта управління / О. В. Кучмистенко // Нафтогазова енергетика. - 2013. - № 1. - С. 68-80.
Abstract: Розглядаються інфраструктура Української газотранспортної системи і підходи до вирішення принципів управління нею. Один із них базується на принципах лінгвістично-математичного апарату будови АСУ ТП, другий – на застосуванні математичних моделей і високоточних комп’ютерних симуляторів, що реалізують на її основі принцип управління. На основі системного підходу проведено аналіз реалізації сучасних методів, що застосуються для управління газотранспортними системами. Виявлено, що ці системи, крім стандартного набору управляючих складових, можуть з успіхом використовувати інформаційні технології (ІТ) для вирішення багатьох задач. Результати аналізу дозволили зробити висновок, що сучасне управління ІТ-послугами має на увазі розгляд ІТ-служби як сервісної служби, яка орієнтована на потреби внутрішніх і зовнішніх замовників інформаційних послуг. Саме у цьому і полягає суть концепції ITSM. Рекомендації щодо ефективної організації і управління інформаційними технологіями зібрані в бібліотеці ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – стандартах, заснованих на кращому міжнародному досвіді провідних фахівців і організацій. В Україні поки що не так багато підприємств, які організували роботу ІТ-служб відповідно до рекомендацій ITIL і впровадили систему управління ІТ-ресурсами, але дослідження в цьому плані проводяться.
Рассматриваются инфраструктура Украинской газотранспортной системы и подходы к решению принципов управления ею. Один из подходов базируется на принципах лингвистически-математического аппарата строения АСУ ТП, второй – на применении математических моделей и высокоточных компьютерных симуляторов, которые реализуют на ее основе принцип управления. На основе системного подхода проведен анализ реализации современных методов, которые использу- ются для управления газотранспортными системами, и отмечено, что эти системы, кроме стандартного набора управляющих составных, могут с успехом использовать информационные технологии (ІТ) для решения многих задач. Согласно результатов анализа современное управление ІТ-услугами имеет в виду рассмотрение ІТ-службы как сервисной службы ориентированной на потребности внутренних и внешних заказчиков информационных услуг. Именно в этом и заключается суть концепции ITSM. Рекомендации по эффективной организации и управлению информационными технологиями собраны в библиотеке ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – стандартах, основанных на лучшем международном опыте ведущих специалистов и организаций. В Украине пока что не так много предприятий, которые организовали работу ІТ-служб в соответствии с рекомендациями ITIL и внедрили систему управления ИТ-ресурсами, но исследования в этом плане проводятся.
The infrastructure of the Ukrainian gas-transport system and different principles of its management are examined. One of approaches is based on the principles of linguistic-mathematical tool of the structure of Automatic System Management of the technological process. The other approach concerns application of mathematical models and high-precision computer simulators which implement management principles on its basis. Systems approach made it possible to analyze modern methods used in the gas-transport systems management. It has been found that these systems, except for the standard set of management components, can successfully use information technologies (ІТ) to solve various tasks. The results of this analysis resulted in the conclusion that modern management of ІТ services should be oriented both at external and internal information services customers. This is the essence of ITSM conception. Recommendations on effective organization and management of information technologies are collected in the library of ITIL (Information Technology Infrastructure Library) – standards, based on the best international experience of leading specialists and organizations.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3054
ISSN: 1993—9868
Appears in Collections:Нафтогазова енергетика - 2013 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3310p.pdf945.98 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.