Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3128
Title: Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів
Authors: Старостін, В. А.
Нагорняк, Р. І.
Keywords: родовище
свердловина
пласт-колектор
фільтраційна модель
проникність
пористість
porosity
field
reservoir
well
filtration model
permeability
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Старостін, В. А. Фільтраційна модель нафтогазових родовищ як критерій контролю виявлення пропущених продуктивних інтервалів / В. А. Старостін, Р. І. Нагорняк // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2014. - № 1. - С. 140-150.
Abstract: Визначення інтервалів пропущених пластів, виділених при проведенні переінтерпретації попередніх геофізичних матеріалів на завершальній стадії розробки нафтогазових родовищ потребує перевірки достовірності наявності цих пластів. Виділення пропущених пластів забезпечує збільшення видобування вуглеводнів, що представляє важливий інтерес для нафтогазової промисловості. Пласти-колектори, які можуть бути пропущені на етапі первинної інтерпретації, в більшості випадків характеризуються складною будовою порового простору, полімінеральним складом скелету породи, дисперсною фракцією породи та ін. Такого роду породи характеризуються невизначеністю зв’язку між геологічними і фізичними параметрами. Геологічні параметри не завжди відображаються у фізичному полі, яке реєструється геофізичними вимірювальними приладами у свердловинах. Така ситуація призводить до ускладнень при визначенні характеру насичення порід-колекторів, а як наслідок їх пропущення у розрізі свердловини. Авторами статті пропонується критерій оцінки достовірності виявлення пропущених пластів-колекторів на основі побудови фільтраційної моделі, за даними геофізичних досліджень, та визначення розбіжностей дебетів реальних і теоретично розрахованих на свердловині. Результати досліджень підтверджені фактичним матеріалом та графічними побудовами.
The determination of intervals of missed layers that were identified during the re-interpretation of previous geophysical data at the final stage of oil and gas field development requires these layers presence check. The missed layers identification provides increase of production of hydrocarbons, which is of great interest for the oil and gas industry. The reservoirs that can be missed in the initial stage of interpretation, in most cases, are characterized by a complex structure of the pore space, polymineral structure of rock matrix, dispersed fraction of rocks etc. These rock types are characterized by relation uncertainty between geological and physical parameters. The geological parameters are not always reflected in the physical field that is recorded by the well geophysical tools. Such a situation leads to complications in determining the saturation nature of reservoir rocks and, therefore, their omission in well cross-section. The authors of the article developed an identification reliability assessing criterion of the missed reservoirs based on constructing filtration models that are built according to the geophysical surveys and determination of the differences between real and theoretically calculated well flow rates. The study results were proved by factual material and graphical constructions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3128
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2014 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3482p.pdf1.54 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.