Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3157
Title: Дослідження експериментальної мобільної системи контролю вібрації свердловинної штангової насосної установки
Authors: Лопатін, В. В.
Keywords: свердловинна штангова насосна установка
мобільна система контролю
компенсація сигналу
гнучкий зворотний зв'язок
компенсаційна схема
давач
акселерометр
система зрівноваження
скважинная штанговая насосная установка
мобильная система контроля
метод компенсации
гибкая обратная связь
компенсационная схема
датчик
акселерометр
система уравновешивания
sucker rod pumping unit
mobile control system
a method of balancing
flexible feedback compensation circuit
sensor
accelerometer
error compensation
the system of balance
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дослідження експериментальної мобільної системи контролю вібрації свердловинної штангової насосної установки / В. В. Лопатін // Методи та прилади контролю якості. - 2013. - № 1. - С. 8-15.
Abstract: Для вдосконалення контролю вібрацій (СШНУ) мобільною системою контролю (МСК) запропоновано підвищити точність контролю з використанням методу компенсації сигналом, що врівноважує від завад за допомогою використання МСК. Точність запропонованого методу визначається стабільністю роботи зворотного зв'язку, вхідного і вихідного елементів МСК. З метою підвищення достовірності контролю вібрації сигнал, що надходить, порівнюють з сигналом, що компенсує, причому порівняння здійснюється методом перетворення (компенсації) сигналу, який врівноважує за допомогою гнучкої зворотного зв'язку, в результаті чого відбувається компенсація похибок. МСК підвищує точність контролю завдяки підключенню давачів до МСК, що виконано по компенсаційній схемі (із зворотним перетворювачем і перетворювачем розбалансу). Були проведені дослідження експериментальної МСК, які підтверджують правильність такого рішення.
Для совершенствования контроля вибраций скважинной штанговой насосной установки (СШНУ) мобильной системой контроля (МСК) предложено повысить точность контроля с использованием метода компенсации уравновешивающим сигналом от помех посредством использования МСК. Точность предложенного метода определяется стабильностью работы обратной связи, входного и выходного элементов МСК. С целью повышения достоверности контроля вибрации сигнал сравнивают с компенсирующим сигналом, причем сравнение осуществляется методом преобразования (компенсации) сигнала, который уравновешивает с помощью гибкой обратной связи, в результате чего происходит компенсация погрешностей. МСК повышает точность контроля благодаря подключению датчиков к МСК, что выполнено по компенсационной схеме (с обратным преобразователем и преобразователем розбаланса). Были проведены исследования экспериментальной МСК, подтверждающие правильность решения.
To improve vibration control sucker rod pumping unit (SRPU) mobile control system (MCS) proposed to increase the accuracy of control, using the method of compensation for balancing the signal from interference by the use of MCS s. The accuracy of this method is determined by the stability of the feedback, input and output elements of the MCS and to improve the reliability of vibration control signal received is compared with the compensating signal, and a comparison is carried out by the transformation (compensation) that balances the signal through a flexible feedback, resulting in is the compensation of errors. MCS improves the accuracy of control by connecting sensors to MCS, is satisfied by the compensation scheme (with the opposite transducer and transmitter imbalance). Experimental studies were carried out confirming the correctness of MCS solutions.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3157
ISSN: 1993-9981
Appears in Collections:Методи та прилади контролю якості - 2013 - № 30

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3318p.pdf1.07 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.