Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3203
Title: Підвищення тампонувальної здатності дисперсної системи у тріщинах пластів
Authors: Бойко, В. С.
Грибовський, Р. В.
Бойко, Р. В.
Грибовський, О. Р.
Купер, І. М.
Keywords: розробка нафтових родовищ
тріщинуватість колектора
тампонування тріщин
дисперсні системи
oilfield development
fracture plugging
dispersible systems
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Підвищення тампонувальної здатності дисперсної системи у тріщинах пластів / В. С. Бойко, Р. В. Грибовський, Р. В. Бойко [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 14-22.
Abstract: Тампонуванням тріщин суспензією дисперсних матеріалів у нафтових пластах можна підвищити ефективність витіснення нафти водою (чи іншими розчинами активних домішок) за наявності тріщин у гірських породах нафтового покладу. Метою роботи є розробка і обґрунтування способів зниження проникності тампонувального шару і загалом тріщин шляхом використання суміші дисперсних систем різного типу (із різною плавучістю частинок) і фізико-хімічного (кислотного і теплового) діяння на частинки. Обґрунтування виконано на основі теоретичного та експериментальних досліджень. Окремо дисперсні системи із різною плавучістю частинок забезпечують тампонування 70-80% об’єму тріщин, і їх спільне застосування є ефективнішим в аспекті тампонування тріщин загалом. Для встановлення раціонального складу тампонажної суміші використано розроблену нами модель деформівної тріщини. З метою зменшення проникності тампонувального шару експериментами обґрунтовано доцільність запомповування ще й кислотного розчину, який екзотермічно взаємодіє з одним із компонентів, а теплота впливає на деформацію другого компонента (тут забезпечується, окрім ізоляції припливу води, ще й термокислотне оброблення матриці гірської породи). У випадку ізоляції припливу води проникність тампонувального шару зменшується у 56 разів, а у випадку комплексного діяння – у 76 разів.
The fractures plugging with the help of dispersible materials suspensions in oil layers can improve the efficiency of water-oil displacement (or displacement by other solutions of active admixtures) when there are fractures in oil-bearing rocks. The aim of the study is to develop and reason ways of permeability reduction of the plugging layer and fractures in general by using mixtures of dispersible systems of different types (with different buoyancy of particles) and physical and chemical (acidic and thermal) influence on particles. The reasoning has been done on basis of theoretical and experimental studies. The dispersible systems with different buoyancy of particles provide plugging of 70-80% of the fractures volume, and their joint usage is more effective in the aspect of fractures plugging in general. To determine efficient composition of the plugging mixture the developed model of a deformed fracture has been used. It has been reasoned by the experiments that acid solution can be used to decrease the permeability of the plugging layer. The acid solution interacts with one of the components exothermally, and the heat influences the deformation of another component (except for the isolation of water flow, thermal and acidic treatment of rock matrix are provided). In case of water flow isolation the permeability of the plugging layer is 56 times bigger and in case of complex treatment it is 76 times bigger.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3203
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3380p.pdf1.97 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.