Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3229
Title: Удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів
Authors: Дорошенко, Ю. І.
Михалків, В. Б.
Засідко, М. М.
Keywords: тепловий режим
опалення
житлові будівлі
огороджувальні конструкції
зовнішня температура
утеплення
temperature regime
heating
residential buildings
building envelope
outside temperature
heat insulation
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Дорошенко, Ю. І. Удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів / Ю. І. Дорошенко, В. Б. Михалків, М. М. Засідко // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 3. - С. 156-171.
Abstract: Актуальність теми раціонального використання газу, а відповідно удосконалення температурних режимів експлуатації систем опалення сільських населених пунктів на даний момент важко переоцінити. Зростання цін на енергоносії підводить нас до розв’язування однієї із найважливіших задач зі зниження енергозатрат на опалення в процесі експлуатації. Зниження енергоспоживання для України є однією з найважливіших задач, оскільки її забезпеченість власними енергоресурсами на цей час не перевищує 40-45 %. Житлово-комунальний комплекс України займає третє місце після металургійної і хімічної промисловості за обсягами споживання енергоносіїв і перше місце - за споживанням тепла. Виходячи з різних експертних оцінок, основний об’єм тепловтрат на опалення в будинках тільки на фасадах будівель звичайної будови становить від 35 до 45 відсотків. Створення комфортного режиму у будинках і підтримання його довший час досягається неефективними методами: залучаються додаткові обігрівачі чи холодильні установки, але усе це не виключає головної проблеми – тепловтрат. Метою наукової роботи є аналіз впливу температурних режимів на ефективність роботи системи опалення в умовах сільського населеного пункту для удосконалення методики визначення її теплового навантаження і тепловтрат, а також забезпечення раціональних теплових режимів. Виконання мети роботи полягає у вирішенні наступних задач: виявити й обґрунтувати особливості методики розрахунку впливу температурних режимів на ефективність роботи системи опалення; встановити залежність роботи системи опалення від температури зовнішнього повітря; експериментально встановити вплив температури зовнішнього повітря на побутове споживання природного газу в житлових будинках. Застосування сучасних технологій дає можливість скоротити затрати на опалення у три рази. Виходячи з викладеного, при довгостроковому плануванні та оптимізації роботи паливно-енергетичного комплексу країни, розробці перспективних державних й галузевих програм, що пов’язані з виробництвом, транспортуванням та споживанням енергоресурсів, обов’язково необхідно враховувати динаміку змін клімату, що спостерігається вже сьогодні та прогнозується в майбутньому. Особливо це стосується систем теплопостачання, оскільки на цю сферу витрачається значна частка енергоресурсів, і одними з визначальних факторів впливу на об’єми теплоспоживання є погодно-кліматичні чинники.
The topicality of gas efficient utilization and correspondingly improvement of working temperature regimes of heating system operation in villages can be hardly overemphasized. The price rise for energy sources leads us to resolving one of the most important tasks which is to reduce energy consumption for heating in the process of operation. Reduction of energy consumption in Ukraine is one of the biggest challenges because its own energy supply at present does not exceed 40-45 percent. Residential complex of Ukraine is on the third place after metallurgical and chemical industries in terms of energy consumption and it is on the first place by heat consumption. Based on various expert estimates, the basic amount of heat loss for house heating is from 35 to 45 percent alone on the facades of conventional construction buildings. Creating of a comfortable mode at houses and its maintaining for a long time can be achieved by the following ineffective methods: additional heaters or refrigerators are engaged but all this does not exclude the main problem which is heat loss. The aim of the study is to analyze the influence of working temperature regimes onto the heating system efficiency in rural areas, to improve the methodology for determining the heat load and heat loss, and to ensure rational thermal regimes. In order to achieve the goals of the study the following tasks must be resolved: to identify and ground the technique peculiarities of calculation of the temperature regime influence onto the heating system operation efficiency; to establish the dependence of the heating system operation on the outside temperature; to determine experimentally the influence of ambient temperature onto domestic natural gas consumption at houses. Modern technology utilization allows reducing of heating costs by three times. Based on the above mentioned, it is vitally important to take into account the dynamics of climate change, observed today and expected in future when there is a long-term planning and optimization of the fuel and energy complex, development of promising state and branch programs related to the production, transportation and consumption of energy. This is especially true for heat supply systems because this sector consumes significant portion of energy and among the key factors influencing the volume of heat consumption there are weather and climatic factors.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3229
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3395p.pdf568.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.