Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3411
Title: Впровадження комплексної системи дистанційної форми надання інформаційного навчального матеріалу та проведення тестування у навчальному процесі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ
Authors: Вязніцев, Ю. В.
Лісафін, Д. В.
Станецький, А. І.
Keywords: електронний навчальний посібник
сучасні інформаційні технології
самоконтроль
програма для дистанційного тестування
тестові завдання
база даних тестових завдань
реєстрація на сервері
electronic textbook
textbooks
modern information technology
self-control
program for remote testing
tests
database tests
registration server
Issue Date: 2013
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Вязніцев, Ю. В. Впровадження комплексної системи дистанційної форми надання інформаційного навчального матеріалу та проведення тестування у навчальному процесі кафедри військової підготовки ІФНТУНГ / Ю. В. Вязніцев, Д. В. Лісафін, А. І. Станецький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2013. - № 1. - С. 291-297.
Abstract: Описано впровадження та подальше застосування в навчальному процесі кафедри військової підготовки Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу розробленої на кафедрі комплексної системи дистанційної форми надання навчального матеріалу (електронних навчальних посібників, курсів лекцій, лабораторних практикумів тощо), забезпечення здійснення самостійного контролю отриманих знань тими, хто навчається, за допомогою тестової програми «Тест» та проведення поточного та підсумкового контролів за допомогою тестової програми «Тест КВП ІФНТУНГ» для визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами. Метою комплексного використання системи подання навчального матеріалу та контролю рівня його засвоєння із використанням новітніх сучасних технологій є: забезпечення повноти охоплення навчального процесу; відповідність навчальної мети майбутнім професійним завданням; повнота інформаційного забезпечення; засвоєння необхідних знань від обов’язково-мінімальних до поглиблених; систематизація отриманих знань; стимулювання тих, хто навчається, до самостійної роботи; забезпечення можливості здійснення самоконтролю засвоєних знань за допомогою тестової програми «Тест», як мотивації до успішного навчання; інтенсифікація навчального процесу за рахунок застосування новітніх технологій під час проведення занять та здійснення поточного та підсумкового контролю за допомогою тестової програми «Тест КВП ІФНТУНГ». Програма «Тест КВП ІФНТУНГ» використовується з метою скорочення часу на проведення поточного та підсумкового контролів щодо визначення рівня засвоєння навчального матеріалу студентами, зменшення навантаження науково-педагогічного складу, усунення суб’єктивного фактору «викладач – студент». Результати комплексного практичного застосування дистанційної форми надання навчального матеріалу (електронних навчальних посібників, курсів лекцій, лабораторних практикумів тощо) тестової програми «Тест» для здійснення самоконтролю засвоєння знань та тестової програми «Тест КВП ІФНТУНГ» для проведення поточного та підсумкового контролю свідчать про систематизацію отриманих знань студентами, внаслідок чого прослідковано підвищення рівня успішності та якості засвоєння навчального матеріалу студентами.
The introduction and using in education process of military department of Ivan-Frankivsk national technical university of Oil and Gas is away developed on department complex system of distance form of giving education material (electronically tutorials, lecture courses, laboratory practicums etc.) providing performance of selfcontrol of learnt knowledges for those, who study with using the test program “Test” and making the current and final controls with using test program “Test KVP IFNTUNG” to identify the level of education knowledge by student. The purpose of using the system of giving education material and to control the education knowledge level with using the brand new technologies is: providing coverage of education process, accordance of education purpose for future professional tasks, coverage of information providing; education knowledge from necessary minimal to advanced; systematization of learnt knowledges; stimulating to the ocon working, providing ability to perform self-control of learnt knowledges with using program “Test” as the motivation to the successful education; intensification of education process with using brand new technologies during spending lessons and performing current and final control with using the test program “Test KVP IFNTUNG”. The program “Test KVP IFNTUNG” is used with the purpose to redused the time of making current and final control according to identification the lever of education knowledge material by students, reducing the intension of teacher’s staff, removing the subjective factor ”teacher-student” The results of complex practical using the distance form of giving education material (electronical tutorials, lecture courses, laboratory practicum’s etc.), the test program “Test” for performing self-control of knowledge learning and test program “Test KVP IFNTUNG” for making current and final control, testify about systematization of knowledge that was giving to the students, as a result increasing the level of success and quality of education material learning by students was foud.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3411
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2013 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3259p.pdf20.3 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.