Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3441
Title: Формування апріорної просторової моделі Оболонської площі на основі сейсмогравітаційного моделювання
Authors: Аніщенко, Ю. В.
Ганженко, Н. С.
Федченко, Т. О.
Кропивницький, Я. М.
Keywords: астроблема
геолого-геофізичні дані
фізико-геологічна модель
прямі задачі
astrobleme
geological and geophysical data
direct problems
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Формування апріорної просторової моделі Оболонської площі на основі сейсмогравітаційного моделювання / Ю. В. Аніщенко, Н. С. Ганженко, Т. О. Федченко, Я. М. Кропивницький // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 4. - С. 45-53.
Abstract: На теперішний час у світовій практиці нафтогазової геології значна частина досліджень спрямована на пошуки та розвідку таких типів об’єктів, які раніше не привертали уваги спеціалістів галузі. До них відносяться так звані імпактні структури або астроблеми - тектонічні структури, які утворилися у результаті метеоритного бомбардування земної поверхні. У багатьох випадках з місцями їх падіння пов’язані сукупчення родовищ різноманітних корисних копалин, у тому числі й вуглеводневих. Промислова нафтогазоносність таких структур встановлена по всьому світі. В межах теріторії України відомо вісім імпактних структур. Оболонська імпактна структура (астроблема) розташована на території Південного борту Дніпровсько-Донецької западини. У дослідженнях значної кількості фахівців з нафтогазової геології України вона розглядається як високоперспективна у нафтогазовому відношенні. На даній території, починаючи з 60-х років XX сторіччя, проводилися геологічні, геофізичні, геохімічні та інші дослідження. Наявність значного обсягу різноманітної геолого-геофізичної інформації є підгрунтям для вирішення актуальної проблеми пошуків та розвідки нових умов для розміщення покладів нафти і газу на теріторії Дніпровсько-Донецької западини на основі детального вивчення глибинної будови Оболонської астроблеми. Ефективним шляхом вирішення цієї задачі є створення інтегральної фізико-геологічної моделі Оболонської площі. Наведено характеристику вихідних даних та досліджено способи формування геолого-геофізичної моделі Оболонської площі на основі використання матеріалів свердловинної та площинної сейсморозвідки. За результатами розв’язання прямих задач сейсморозвідки та гравірозвідки обрано геологічно змістовну апріорну модель для подальшого визначення її оптимальних параметрів з метою деталізації особливостей глибинної будови території Оболонської площі.
At the present time a significant part of researches in petroleum geology is focused on the prospecting and exploration of geological structures, which recently haven’t been considered by the professionals of this field. The so-called impact structures or astroblemes are one of them. They are the tectonic structures which have been formed due to the meteorite bombardment of the Earth surface. In many cases, such areas are associated with the deposits of different mineral resource, including hydrocarbons. The commercial oil-and-gas content of such structures has been established all around the world. Eight impact structures are known on the territory of Ukraine. The Obolon impact structure (astrobleme) is located within the Southern edge of the Dnieper-Donets depression. In studies of numerous specialists of petroleum geology it is considered as a highly perspective structure according to oil-andgas bearing formation. Since the 60-s of the 20 century a geological, geophysical, geochemical and other studies have been carried out on this territory. A large amount of different geological and geophysical information is a significant foundation for solving an burning problem of the prospecting and exploration new conditions of oil-and-gas deposits layout in the Dnieper-Donetsk depression which should be based on studying the deep geological structure. An effective way to solve this problem is creating an integral physical and geological model of the Obolon area. The input data have been characterized, different ways of creating a geological and geophysical model of the Obolon area basing on the data of well and area exploration have been studied. Basing on the results of solving direct problems of seismic and gravity exploration a geologically meaningful a priory model has been selected for further defining its optimal parameters and specification of deep geological structure within the Obolon area
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3441
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3150p.pdf4.41 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.