Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3504
Title: Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння
Authors: Козак, Ф. В.
Мельник, В. М.
Keywords: викиди
зниження
довкілля
паливо
the emission
reduction
the environment
fuel
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Козак, Ф. В. Про методи зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів внутрішнього згоряння / Ф. В. Козак, В. М. Мельник // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 3. - С. 121-128.
Abstract: У зв’язку із збільшенням кількості автомобільного транспорту за останні роки в Україні зростають об’єми викидів шкідливих компонентів з відхідними газами автомобільних двигунів, що призводить до погіршення екологічної ситуації в довкіллі. Відхідні гази, які утворюються внаслідок спалювання палива у двигунах внутрішнього згорання, є головним складником забруднення довкілля автомобільним транспортом і містять більше 200 найменувань шкідливих речовин, у тому числі канцерогени. Тому проблема зниження рівня викидів шкідливих компонентів автомобільним транспортом на сьогодні є досить актуальною. Водночас досі не розв’язана проблема дефіциту моторного палива, що в Україні постає особливо гостро через брак власних ресурсів. Одним з радикальних методів зниження токсичності відхідних газів автомобільних двигунів є використання альтернативних палив. Перспективними альтернативними паливами є суміші, одержані на основі моторних палив з речовинами, що мають наближені до палив фізико-технічні властивості, достатню сировинну базу та є дешевими. Такими якостями володіють сивушні масла, які є шкідливими для довкілля відходами спиртової промисловості. В результаті додавання сивушних масел до моторних палив знижується токсичність відхідних газів автомобільних двигунів та вирішується проблема дефіциту моторних палив. Використання добавок сивушних масел до моторних палив дасть змогу скоротити сумарні об’єми викидів оксидів вуглецю з відхідними газами двигунів внутрішнього згоряння на 15,6%, розширить сировинну базу та здешевить моторні палива за рахунок додавання сивушних масел, що є дешевшими.
According to the increasing number of motor transport in recent years in Ukraine there are growing emissions of harmful components of waste gases of automobile engines, which lead to the environmental degradation. Waste gases that result from combustion in internal combustion engines are a major component of the environmental pollution by motor transport and contain more than 200 hazardous substances, including carcinogens. Therefore, reducing emissions of harmful components of the road today are quite relevant. Next to this, today the problem of motor fuel shortage is not solved because of the lack of the resources in Ukraine. One of the radical methods of reducing the toxicity of waste gases of automobile engines is the use of alternative fuels. Promising alternative fuels are mixtures derived from motor fuels with substances that are close to the fuels physical and technical properties of sufficient raw materials and are cheap. These are qualities characteristic to fusel oils, which are harmful for the environment by the Waste spirit industry. The addition of fusel oils for motor fuels reduces the toxicity of waste gases of automobile engines, and solves the problem of motor fuel shortage. The use of additives fusel oils to motor fuels would reduce total emissions of oxides of carbon and waste gases of internal combustion engines by 15,6%, expand the resource base and reduce the cost of motor fuel by adding cheaper fusel oils.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3504
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3077p.pdf421.02 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.