Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3510
Title: Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-6 Кобзівського газоконденсатного родовища
Authors: Кривуля, С.
Лагутін, А.
Загороднов, А.
Горяйнова, О.
Повєрєнний, С.
Keywords: відклади
керн
гама-каротаж
теригенний матеріал
течія
deposits
core
gamma-survey
terrigenous material
current
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Будова та фаціальні особливості літологічно-екранованого покладу продуктивного горизонту Г-6 Кобзівського газоконденсатного родовища / С. Кривуля, А. Лагутін, А. Загороднов [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 3. - С. 135-144.
Abstract: Наведено загальні відомості про Кобзівське родовище, що є складним за своєю геологічною будовою і великим за кількістю видобувних запасів газу. Cтисло охарактеризовано його тектонічну будову та фаціальні, літофізичні й петрографічні властивості порід колекторів та порід покришок. Газоносність родовища пов’язана з відкладами ассельського та гжельського ярусів нижньої пермі та верхнього карбону. В продуктивній товщі виділено 15 горизонтів, які складені вкрай невитриманими колекторами з плямистим розповсюдженням по латералі, що обумовило наявність існування 37- ми не пов’язаних між собою покладів газу з різними рівнями газоводяних контактів. Виявлено, що їх розташування, в основному, контролюється літологічним фактором, тому поклади газу, як правило, літологічно екрановані або літологічно обмежені. Основним за запасами є горизонт Г-6 картамиських відкладів верхнього карбону (С3kt). На його прикладі проаналізовано умови формування неантиклінальної літологічно екранованої пастки вуглеводнів. Побудовано літофаціальну карту-схему, де виділені ділянки розвитку відкладів глибоководної затоки, авандельти та дельти. В межах дельтових рівнин виявлено ділянки боліт та озер. Розглянуто умови формування осадів, визначено напрямки переміщення теригенного матеріалу. Доведена можливість формування достатньо великих покладів вуглеводнів у неантиклінальних пастках, що підтверджує перспективність проведення пошуково-розвідувальних робіт на схилах відомих антиклінальних структур, а також на схилах западини.
The general data of the Kobzivske gas-condensate field, which has a complex geological structure and is the largest by produced gas are presented. A brief description of its tectonic structure and characteristics of facial, lithophysical and petrographical properties of container rocks and cap rocks are given. Gas bearing capacity of field is associated with deposits of Asselian and Gzhelian stages of Lower Permian and Upper Carboniferous. In the productive strata there had been singled out 15 horizons that are stacked by very irregular collectors with plaque spread laterally, resulting the existence of 37 unrelated gas deposits with different levels of gas-water contact. It was found that their position is largely controlled by an lithological factor, so gas deposits are generally lithologically screened or lithologically limited. The main reserves horizon is G-6 of Kartamish sedimentation of the Upper Carboniferous (С3kt). The formation conditions of the non-anticline lithologically screened hydrocarbons trap had been analysed by an example of its productive horizon. The lithofacies map-scheme of allocated zones of deposits deep bay, delta front and delta had been created. The areas of swamps and lakes had been highlighted within the delta plain. The conditions of sedimentation had been considered, the directions of movement of terrigenous material had been determinated. The formation possibility of the quite large hydrocarbon deposits in the non-anticline traps had been proved. That confirm out the prospects of the searching and prospecting gas deposits on the slopes and plunges of the known anticline structures and on the slopes of the hollows as well.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3510
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3079p.pdf16.9 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.