Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/355
Title: Щодо ідентифікації основних можливостей удосконалення і гармонізації стосунків агентів ринку в економіці добробуту
Authors: Варцаба, В. І.
Keywords: добробут
економіка
ринок
парето-оптимум
ресурс
стосунки
взаємодія
інтереси
гармонізація
рівновага
well-being
economy
market
pareto-optimum
resource
relationships
interaction
interests
harmonization
balance
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Варцаба, В. І. Щодо ідентифікації основних можливостей удосконалення і гармонізації стосунків агентів ринку в економіці добробуту / В. І. Варцаба // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 1. - С. 67-72.
Abstract: В статті на підставі аналізу теоретичних положень, визначень, категорій, закономірностей і характеристик економіки добробуту і концепції соціального добробуту доказується існування прямого зв'язку між фактом досягнення будь-якою системою парето-оптимального стану ринку, як наслідку досягнення і тривалого підтримання гармонізованих стосунків між всіма його учасниками. Продемонстровані причини стану неоптимальності ринку як наслідку дисгармонічності стосунків в розподілі Decvocie між учасниками економічного пшиесу в системі. Ідентифіковано новий, властивий постіндустріальній, інформаційно-інтелектуальній економіці, ресурсний чинник - інтелектуальний ресурс, забезпечення ефективного використання якого гарантуватиме оптимізацію розподілу всіх інших ресурсів системи з досягненням більш досконалого рівня суспільного добробуту. Встановлено, що подальші дослідження слід спрямувати на ідентифікацію умов забезпечення ефективної взаємодії індивідуумів або їх груп на основі їх здатності і готовності до гармонізації своїх і чужих інтересів, до встановлення економічної гармонії - рівноваги інтересів і вигод.
In the article, the existence of a direct connection between the fact of reaching a pareto-optimal market state by any system as a consequence of achieving and sustaining harmonized relationships between all of its sharers, is proved on the basis of the analysis of theoretical principles, definitions, categories, patterns and characteristics of welfare economics and the conception of social prosperity. The causes of the state of the lacking optimality of the market because of the disharmony of the relationships in the system have been demonstrated. A new, inherent to pro-industrial, informational-intellectual economy, resource factor - intellectual resource, ensuring an effective use of which will guarantee an optimization of distribution of all the other resources of the system with the achievement of a higher level of social well-being, has been identified. It has been determined that further research has to be aimed at identifying the conditions that ensure an effective interaction of individuals or their groups on the basis of their ability and disposition to the harmonization of their and else's interests, and to the establishment of economic harmony of interests and benefits.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/355
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4962p.pdf784.32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.