Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3560
Title: Проблеми і шляхи енергоефективної модернізації процесу промивання скерованих свердловин
Authors: Чудик, І. І.
Ковбасюк, М. І.
Король, Д. І.
Боржковський, А. О.
Яценко, Т. В.
Keywords: концентрація шламу
mud concentration
Issue Date: 2012
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Проблеми і шляхи енергоефективної модернізації процесу промивання скерованих свердловин / І. І. Чудик, М. І. Ковбасюк, Д. І. Король [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2012. - № 2. - С. 23-30.
Abstract: Окреслено сучасні проблеми нафтогазової енергетики в Україні зокрема процесу буріння і промивання скерованих свердловин. Виділено основні шляхи енергоефективної модернізації процесу промивання скерованих свердловин, що полягають у використанні регульованих приводів бурових насосів старих моделей, облаштуванні бурових установок новими їх модифікаціями однобічної дії або триплексами, зміні продуктивності бурового насоса під час довбання долотом за один рейс, корегуванні продуктивності бурового насоса за механічною швидкістю буріння. Поширене на практиці проектування оптимальної продуктивності бурового насоса провадиться з урахуванням даних про спосіб буріння, діаметри доліт і особливості промивальних систем, профіль свердловини, гранулометричні характеристики шламу. Вибрані значення продуктивності бурового насоса для буріння кожного наступного інтервалу свердловини є незмінними і завищеними. Проте у процесі буріння свердловини зі змінною механічною швидкістю і постійною продуктивністю насоса розосереджений в буровому розчині кільцевого простору об’єм шламу характеризується певною об’ємною концентрацією. Для її врахування і управління продуктивністю бурового насоса у процесі буріння свердловин запропоновано комплекс науково-практичних заходів, який дозволяє покращити стан промивання і зменшити енерговитрати процесу.
Modern problems of oil and gas energy in Ukraine and the role of the drilling and washing processes for the directed mining holes are outlined in the article. The basic ways of energy effective process modernization are distinguished. Washing of the directed mining holes, are used in occasions of boring pumps of old models, their arrangement of boring options with their new modifications of one-sided action or triplexes, changing of the productivity of boring pump using a chisel and overriding the productivity of boring pump in the mechanical drilling speed. Optimal productivity of boring pump is widespread in practice takes into account the method of the boring drilling’s data, the diameters of the chisels and washing systems’ features, profile of mining hole, grain-size descriptions of mud. Chosen values of the productivity of boring pump for drilling of every next interval of mining hole are unchanged and overpriced. However, during a well-boring with variable mechanical speed and permanent productivity of pump dispersed in the boring solution of a circular space is characterized by a certain volume concentration. For registration and management of the boring pump’s the productivity we suggest the complex of research and practice steps, that will allow to improve the condition of the washing and decrease the energy consumptions of the well-drilling process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3560
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2012 - №2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
3044p.pdf6.32 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.