Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/362
Title: Особливості формування регіональної політики України в період трансформаційних перетворень
Authors: Сімків, Л. Є.
Keywords: регіональна політика
соціально-економічний розвиток
регіональний рівень управління
механізм регіональної політики
міжрегіональні диспропорції
regional policy
socio-economic development
mechanism of regional policy
inter-regional disproportion
regional level of governance
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Сімків, Л. Є. Особливості формування регіональної політики України в період трансформаційних перетворень / Л. Є. Сімків // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 1. - С. 96-101.
Abstract: Проаналізовано теоретичні засади регіональної політики, пов'язаної зі структурною перебудовою регіонів та особливості регіонального соціально-економічного розвитку. Визначено пріоритетні підходи до формування та реалізації державної регіональної політики України виходячи з базових довгострокових цілей таких, як соціально-економічне зростання регіонів, подолання основних міжрегіональних диспропорцій, досягнення прийнятних норм і стандартів рівня та умов життя людей. Обгрунтовано, що організація управління соціально-економічним розвитком регіону у сучасних умовах повинна виходити із необхідності тісного співробітництва між загальнодержавними, регіональними і місцевими органами влади у розробці та реалізації регіональної політики, визначенні стратегічних цілей; будуватись на належній законодавчо-нормативній базі, яка має визначити співвідношення питомої ваги державно-урядових і регіонально-суспільних впливів; сприяти здійсненню економічних перетворень, створенню умов реального впливу територіальних громад і населення регіонів на процеси реалізації регіональної політики; сприяти дотриманню принципу рівноправності всіх суб'єктів держави у взаємовідносинах між собою і з органами державного управління щодо вирішення завдань життєзабезпечення і комплексного розвитку територій; забезпечити збереження і зміцнення цілісності та єдності суспільства і держави.
The theoretical principles of regional policy associated with structural realignment regions and regional socio-economic development area is analysed. Priority approaches to the formulation and implementation of state regional policy of Ukraine proceeding from the basic long-term objectives: socio-economic growth of the regions overcoming major interregional disparities, achieving acceptable norms and standards and living conditions of the people, were determinated. Justifiably, that the management of socio-economic development of the region in modern conditions must come with the necessary close cooperation between national, regional and local authorities in the development and implementation of regional policy, defining strategic goals; make up a proper legal-adeptly, which should determine the ratio of the specific weight of State-Government and regional social impacts; contribute to the implementation of economic reforms, creation of conditions for the real impact of territorial communities and the population of the regions on the processes of implementation of regional policy; promote the observance of the principle of equality of all subjects of the State in relations between themselves and with the bodies of public administration concerning solving life and comprehensive development of the territories; maintain and strengthen the integrity and unity of the society and the State.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/362
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4968p.pdf993.73 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.