Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/382
Title: Удосконалення природоохоронної діяльності нафтогазових підприємств з використанням прогресивних технологій менеджменту
Authors: Гавадзин, Н. О.
Keywords: моніторинг
форсайт
аутсорсинг
реінженіринг
бенчмаркінг
контролінг
monitoring
foresight
outsourcing
reengineering
benchmarking
controlling
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Гавадзин, Н. О. Удосконалення природоохоронної діяльності нафтогазових підприємств з використанням прогресивних технологій менеджменту / Н. О. Гавадзин // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 2. - С. 10-15.
Abstract: Чималий інтерес останніми десятиліттями викликає якість довкілля, що свідчить про зміну ставлення суспільства до подій, котрі в ньому відбуваються. Тому й виникає підвищення зацікавленості до управління природоохоронною діяльністю підприємств. На даний час суттєво загострилися екологічні проблеми, які потребують негайного вирішення. Природоохоронна діяльність підприємств в Україні не є достатньо ефективною, оскільки вона не враховує новітні тенденції розвитку, специфіку нафтогазової галузі, а також сучасні управлінські технології з підвищення її ефективності. Природоохоронна діяльність нафтогазових підприємств, більшою мірою, має носити характер випередження чи підтримування, ніж відновлення чи поліпшення. Саме тому управління природоохоронною діяльністю, з метою її удосконалення, має здійснюватися з використанням прогресивних управлінських технологій. Такими прогресивними технологіями менеджменту природоохоронної діяльності нафтогазових підприємств можуть стати: моніторинг, форсайт, аутсорсинг, реінжиніринг, бенчмаркінг, структурні зміни, кайдзен-технологія, технологія «Шість сигм», система збалансованих показників та контролінг. Не врахування екологічних чинників при управлінні підприємством чи зарахування їх до розряду побічних ефектів економічного зростання загрожує значними матеріальними та фінансовими втратами, що може спричинити негативний економічний результат. Запропоновані технології управління природоохоронною діяльністю можуть допомогти попередити, ефективно регулювати чи вирішити еколого-економічні проблеми, зокрема, та сприятимуть підвищенню ефективності функціонування підприємств нафтогазового комплексу, загалом.
The quality of the environment causes considerable interest during the last decades which indicates the change in society's attitude towards events, which occur in it. That's why there is а growing interest in the management of companies' environmental protection activities. Nowadays the ecological problems grow worse and they demand immediate Solution. The companies' environmental protection activity in Ukraine is not effective because it doesn't take into consideration latest improvement tendencies, the peculiarities of oil and gas industry and modern management techniques of its efficiency improvement. The oil and gas companies' environmental protection activity should be directed to the advancement and maintenance rather than restoration and improvement. That's why the management of environmental protection activity, for its improvement, should be done using the progressive management technologies. Monitoring, foresight, outsourcing, reengineering, benchmarking, structural changes, kaizen-technology, design for Six Sigma, balanced indexes system and controlling can become such progressive technologies of the oil and gas companies' environmental protection activity. Not taking into account ecological factors while managing the company or marking them as side effects of economic growth endangers can lead to considerable material and financial losses, which can cause the negative economic effect. The suggested technologies of environmental protection activity management can help to prevent, effectively regulate or solve ecologic-economical problems, in particular, and would promote efficiency improvement of the functioning of the companies or oil and gas complex in general.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/382
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4974p.pdf896.89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.