Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3884
Title: Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю буріння за різних значень жорсткості компоновки стендового інструменту
Authors: Щербій, Р. Б.
Мойсишин, М. В.
Борисевич, Б. Д.
Keywords: буровий стенд
жорсткість
параметри процесу буріння
вибірка
механічна швидкість буріння
статистичні характеристики
параметричні гіпотези
кореляційна емпірична залежність
drilling bedstead
inflexibility
parameters of the boring drilling
set
statistic descriptions
parametrical hypotheses
correlation empiric dependences
Issue Date: 2010
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Щербій, Р. Б. Кореляційні емпіричні залежності між статичною складовою навантаження на долото та механічною швидкістю буріння за різних значень жорсткості компоновки стендового інструменту / Р. Б. Щербій, М. В. Мойсишин, Б. Д. Борисевич // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2010. - № 4. - С. 47-54.
Abstract: Для встановлення кореляційних емпіричних залежностей між параметрами буріння (осьовим статичним навантаженням на долото і частотою обертання долота) та механічною швидкістю буріння на буровому стенді ІФНТУНГ проведені три серії досліджень за класичним планом. Жорсткість бурового інструменту встановлювалась на двох рівнях. Для перших двох серій змінним фактором було осьове статичне навантаження на долото, в третій серії – частота обертання долота. Для порівняння статистичних характеристик двох вибірок із значеннями механічної швидкості буріння VX.i i VY.i , одержаних для різних рівнів жорсткості компоновки, була застосована статистична перевірка параметричних гіпотез. За результатами досліджень встановлено шість емпіричних залежностей VМЕХ = f (FCT ) і дві – VМЕХ = f (nдол ) . Незалежно від значень параметрів буріння, типу долота та фізико-механічних властивостей породи зменшення жорсткості бурового інструменту призводить до зростання механічної швидкості буріння.
For establishment of correlation empiric dependences between the parameters of the boring drilling (the axial static loading on a bit, frequency of rotation of bit) and mechanical speed of the boring drilling, on a boring stand of IFNTUOG three series of researches after a classic plan were conducted. Inflexibility of boring instrument was set at two level. For the first two series the axial static loading on a chisel in the third series was a variable factor - frequency of rotation of chisel. For comparison of statistic descriptions of two selections with the values of mechanical speed of the boring drilling VX.i and VY.i, gotting for different levels of inflexibility of arrangement a method was applied „Statistical verification of parametrical hypotheses". As a result of researches six empiric dependences are set VМЕХ = f (FCT ) and two – VМЕХ = f (nдол ) . Regardless of values of parameters of the boring drilling, type of chisel and physical mechanical properties generate reduction of inflexibility of boring instrument results in growth of mechanical speed of the boring drilling.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3884
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2010 - №4

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
946p.pdf584.83 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.