Skip navigation
Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3976
Название: Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття
Другие названия: Complex geophisical methods of the landsliedes prognozing (case studies from the Transcarpathians)
Авторы: Чебан, В. Д.
Ключевые слова: зсув
зсувоутворення
моніторинг зсувів
шар динамічних деформацій
геофізичні методи
комплекс геофізичних методів
природне імпульсне електромагнітне поле Землі
зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні
оползень
оползнеобразование
оползнеопасность
мониторинг оползней
слой динамических деформаций
геофизические методы
комплекс геофизических методов
естественное импульсное электромагнитное поле Земли
зондирование становлением электромагнитного поля в ближней зоне
landslide
landslide forming
landslide hazards
landslide monitoring
layer of dynamic deformation
geophysical method
complex of geophysical method
natural impulsive electromagnetic field of the Earth
sounding by adjusting of electromagnetic field in the dip zone
Дата публикации: 2002
Издательство: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Библиографическое описание: Чебан, Василь Дмитрович Комплекс геофізичних методів прогнозування зсувів на прикладі Закарпаття : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. геол. наук : спец. 04.00.22 "Геофізика" / В. Д. Чебан ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2002. - 20 с. - 15-17.
Краткий осмотр (реферат): Захищається положення про те, що розвиток зсувоутворення тісно пов'язаний не тільки з загальновідомими чинниками, але й з динамікою неотектонічних рухів, як прояву глобальних геодинамічних процесів, та проявами сейсмічної активності, що обгрунтовано аналізом зв'язків кількості, розмірів зсувів та інших статистичних показників, які їх характеризують, з місцезнаходженням зсувних ділянок по відношенню до певних структурно-тектонічних зон Закарпаття, яким властиві різні рівні інтенсивності варіацій природного імпульсного електромагнітного поля Землі. На цій основі пропонується реалізувати районування територій Закарпаття за схильністю до активізації зсувонебезпечних процесів. В роботі теоретично обгрунтовано механізм утворення шару динамічних деформацій. Показано, що підготовка зсувів в значній мірі забезпечується розвитком деформаційних процесів в цьому шарі, внаслідок чого утворюється поверхня ковзання. Вивчення динамічних змін в ІПДД при забезпеченні їх реєстрації високоточними геофізичними методами є основою моніторингу зсувних процесів. Запропонована нова технологія робіт методом природного імпульсного електромагнітного поля Землі, яка забезпечується використанням розробленого приладу РХІНДС-ПМ, удосконаленою методикою польових робіт, системою обробки даних польових спостережень згідно з запропонованим алгоритмом, що дозволяє застосовувати даний метод для режимних спостережень як складової частини системи моніторингу зсувів. В комплексі геофізичних методів для дослідження зсувонебезпечних ділянок основним стає метод зондування становленням електромагнітного поля в ближній зоні завдяки розробці принципово нової електророзвідувальної станції. Стає вивчення верхньої частини розрізу, яка забезпечує отримання кількісних параметрів для розрахунку просторово-часових змін фізико-механічних властивостей порід.
Защищается положение о том, что развитие оползнеобразования тесно связано не только с общеизвестными факторами, но и с динамикой неотектонических движений, как проявления глобальных геодинамических процессов, и проявлениями сейсмической активности, что обосновано анализом связей количества, размеров оползней и других статистических показателей, которые их характеризуют, с местоположением оползневых участков по отношению к известным структурно-тектоническим зонам Закарпатья, которым свойственны различные уровни интенсивности вариаций естественного импульсного электромагнитного поля Земли. На этом основании предлагается реализовать районирование территории Закарпатья по склонности к активизации оползнеопасных процессов. В работе теоретически обосновано механизм образования слоя динамических деформаций. Показано, что подготовка оползней в значительной мере обеспечивается развитием деформационных процессов в этом слое, вследствие чего образуется поверхность скольжения. Изучение динамических изменений в ПІДД при обеспечении их регистрации высокоточными геофизическими методами является основанием мониторинга оползневых процессов. Предложена новая технология работ методом естественного импульсного электромагнитного поля Земли, которая обеспечивается использованием разработанного прибора РХІНДС-ПМ, усовершенствованной методикой полевых работ, системой обработки данных полевых наблюдений в соответствии с предложенным алгоритмом, что позволяет использовать данный метод для режимных наблюдений как составной части системы мониторинга оползней. В комплексе геофизических методов для исследования оползнеопасных участков основным становится метод зондирования становлением электромагнитного поля в ближней зоне благодаря разработке принципиально новой электроразведочной станции “Стадія-М” для изучения верхней части разреза, которая обеспечивает получение количественных параметров для расчета пространственно-временных изменений физико-механических свойств пород и устойчивости оползней.
It is advocated that the development of the landsliding is closely connected not only with well known causes but also with dynamics of the neotectonic movements as manifestation of global geodynamic processes and seismic activity that is proved by analysis of the connection of quantity and sizes of landslides and other statistic indexes which characterize them with the localization of the landslides area in connection with know structural-tectonic zones of the Transcarpathians with intrinsic different levels of the intensity variation of natural impulsive electromagnetic field of the Earth. On this base it is propose to realize the zoning of the Transcarpathian territory on predisposition to the activization of the landslide hazard processes. It is grounded the mechanism of the layer dynamic deformation origin It is shown that preparation of the landslides to certain degree is ensured by deformation processes in this layer. As a result the slikenslides are forming. The study of the dynamic changes in LDD by their registration of high accurate geophysical methods is the base of monitoring of landslide processes. It is proposed of the new work technology by using the methods of the natural impulsive electromagnetic field of the Earth which ensure by worked out equipment RHINDS - PM, improved field methods, system of the field data elaboration according to proposed algorithm that allow to use this method for the regime investigations as part of landslide monitoring. The method of sounding by adjusting of the electromagnetic field in dip zone due to the working out of principal new electroprospecting station “Stadia - M” for the study of the upper part of the section which ensure the gathering qualitative parameters for the calculation of the space-time changes of the physic-mechanic parameters of the rocks and stability of the landslides became the main one in the complex of the geophysical methods of landslide hazard parts.
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3976
Располагается в коллекциях:Автореферати

Файлы этого ресурса:
Файл Описание РазмерФормат 
as970.pdf1.17 MBAdobe PDFПросмотреть/Открыть
Показать полное описание ресурса Просмотр статистики  Google Scholar


Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.