Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3996
Title: Теплонавантаженість стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок
Other Titles: A Thermal Loading of Band-Block Brakes with Revolving Friction Strips of Chisel Hoists
Authors: Криштопа, С. І.
Keywords: гальмо з рухомими фрикційними накладками
бурова лебідка
теплонавантаженість
зовнішні та внутрішні пари тертя
конструктивні та експлуатаційні параметри
вирівнювання теплонавантаженості пар тертя
тормоз с подвижными фрикционными накладками
буровая лебедка
теплонагруженность
внешние и внутренние фрикционные узлы
конструктивные и эксплуатационные параметры
выравнивание теплонагруженности пар трения
a brake with revolving friction strips
chisel holst
thermal loading
exterior and internal twin frictions
constructional and operation arguments
equalization of thermal loading of twin frictions
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Криштопа, Святослав Ігорович Теплонавантаженість стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурових лебідок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / С. І. Криштопа ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 19 с. - 15-16.
Abstract: Робота присвячена дослідженню теплонавантаженості зовнішніх та внутрішніх пар тертя стрічково-колодкового гальма з рухомими фрикційними накладками бурової лебідки. Виконані дослідження базуються на наступних теоретичних засадах: теплоутворенні у фрикційних вузлах гальма, оцінці їхнього теплового балансу та термічного опору контакту зовнішніх та внутрішніх пар тертя, ефектах природного охолодження фрикційних вузлів. Проведені стендові експериментальні дослідження модельного нетрадиційного гальма по оцінці теплонавантаженості зовнішніх та внутрішніх пар тертя при природному та примусовому їхньому охолодженні. Встановлені закономірності впливу конструктивних та експлуатаційних параметрів нетрадиційного гальма на теплонавантаженість його пар тертя. Запропонована методика оцінення інтенсивності природного теплообміну фрикційних вузлів гальма. Розроблено системи для примусового охолодження пар тертя гальма, які працюють на ефектах теплової труби та термоелектричному. Наведена довговічність поверхонь фрикційних накладок гальма при природному та примусовому охолодженні його зовнішніх і внутрішніх фрикційних вузлів.
Диссертация состоит из введения, четырех разделов, выводов, списка использованных источников и приложений. Первый раздел посвящен анализу динамической и тепловой нагруженности серийных и ленточно-колодочных тормозов с подвижными фрикционными накладками буровых лебедок, а также тепловой нагруженности фрикционных узлов серийного тормоза. Во втором разделе раскрыты процессы нагревания и охлаждения фрикционных узлов ленточно-колодочного тормоза с вращающимися фрикционными накладками. В третьем разделе роботы уделено внимание экспериментальным исследованиям тепловой нагруженности ленточно-колодочных тормозов с подвижными фрикционными накладками буровых лебедок. В четвертом разделе рассмотрена оценка теплонагруженности фрикционных узлов тормоза и интенсификация их охлаждения.
The operation is devoted to study of thermal lofding of exterior and internal twin frictions of a band-block brake with revolving friction strips of a chisel hoist. The studies are founded on following theoretic bases: thermal formation of friction nodes of a brake, estimation of their heat balance and thermal resistance of contact exterior and internal twin frictions, explaining of effects of natural cooling of friction nodes. The experimental studies of model nonconventional brake are held on the fixture according to exterior internal twin frictions at natural and their forced chilling. The regularities of influencing of constructional and operation arguments of a nonconventional brake on a thermal loading of its twin frictions are established. The method of application of an estimation of intensity of natural heat change of friction nodes is proposed. The systems for forced chilling of twin frictions of a brake are designed, which one work on effects of a calorific tube and thermoelectric. The longevity of surfaces of friction strips of a brake is reduced at natural and forced chilling its exterior and internal of friction nodes.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3996
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
as1067.pdf2.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.