Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3999
Title: Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України
Other Titles: Techno ogy engineering of the hydrogen sulphid gases transport of small fields of Ukraine
Authors: Мартинюк, О. Т.
Keywords: сірководнева корозія металів
інгібітори корозії
газова суміш
лупінг
магістральний газопровід
сероводородная коррозия металлов
ингибиторы коррозии
газовая смесь
лупинг
магистральный газопровод
hydrosulphuric corrosion of metals
corrosion inhibitors
gas mixture
looping
trunk pipeline
Issue Date: 2003
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Мартинюк, Оксана Тарасівна Розробка технології транспорту сірководневих газів малих родовищ України : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.15.13 "Нафтогазопроводи, бази та сховища" / О. Т. Мартинюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2003. - 19 с. - 15.
Abstract: Робота присвячена питанням економічно і екологічно вигідної експлуатації малих газових родович України, в газових сумішах яких містяться домішки корозійно-активних компонентів (сірководню, вуглекислого газу, меркаптанових сполук сірки тощо). В зв’язку з цим проведено широкий комплекс експериментальних досліджень, мета яких полягає у встановленні кількісної картини впливу різних факторів на інтенсивність корозійного руйнування металів магістрального трубопровідного обладнання. Запропоновано корозійно-активний газ малих родовищ закачувати в головну магістраль газопроводу через лупінг, в якому відбувається перший етап змішування газу магістралі з газом малого родовища. В зв’язку з великою витратою газу через магістраль концентрація сірководню в утвореній газовій суміші різко спадає вже по довжині лупінга. Розроблена методика визначення раціональних довжин лупінга і небезпечної зони змішування газового потоку в магістральному газопроводі. Запропоновані способи корозійного захисту внутрішніх поверхонь труб малого (в лупінгу) і великого (в трубі магістрального газопроводу) діаметрів. Проведені експериментальні дослідження з визначення механічних властивостей антикорозійних покриттів різних типів, за результатами яких доведена доцільність використання інгібіторів корозії вітчизняного виробництва. Спроектовані пристрої для нанесення інгібіторного антикорозійного покриття, визначені їхні основні технологічні і геометричні параметри. Вперше в практику експлуатації Локачинського газосховища впроваджені заходи і рекомендації розроблені в дисертаційній роботі, які показали хороші результати, що отримані шляхом виміру технологічних параметрів процесів та розрахованими для конкретних умов по запропонованих математичних моделях.
Работа посвящена вопросам экономически и экологически выгодной эксплуатации малых месторождений Украины, газ которых содержит коррозионно-активные компоненты (сероводород, углекислый газ, меркаптановые соединения серы и др.). В этой связи проведен широкий спектр лабораторных исследований металлов магистрального и газопромыслового оборудования с целью установления влияния отдельных факторов и их совокупности на интенсивность коррозионного разрушения. Рассмотрены различные эмпирические методы исследований процесса коррозии и определения массового и процентного содержания в газовой смеси сероводорода. Получены кривые зависимости степени коррозии металлических образцов, изготовленных из труб, от времени при изменении основных технологических параметров транспортирования газа по магистральному газопроводу (температуры и давления), а также чистоты обработки поверхности образца. Установлено, что наибольшее влияние на степень коррозии оказывает повышенная температура агрессивной среды. Впервые в практике эксплуатации Локачинского месторождения использованы мероприятия и рекомендации, разработанные в диссертационной роботе, которые показали хорошую сходимость фактических результатов, полученных путем изменения технических параметров процессов, с прогнозными, расчитанными для конкретных условий по предлагаемым математическим моделям.
This work is dedicated to the problems of economically and ecologically favorable operation of small gas fields of Ukraine, in the gas mixtures of which there are corrosion-fissile components (hydrogen sulfide, carbon dioxide, mercaptan combination of sulfur etc.). A broad spectrum of laboratory researches is conducted with the purpose of establishment the influence of the separate factors and their set (combination) on intensity of corros ive destroying of metals of trunk pipeline equipment. It is offered to admix with a gas stream the corrosion active gas of small fields by looping (1-st .stage). In connection with a heavy expense of gas of a main (line) the concentration of a hydrogen sulfide at blending gases lengthwise looping slumps. The technique of definition (determination) of rational length looping and dangerous mixing zone of gases in a tube of a main (line) (2 stage) is developed. The methods of deposition of sheeting on internal surfaces of tubes of small (in looping) and large (in a tube of trunk gas pipeline) diameters are developed. The adaptations for deposition of a fluid inhibitor on the indicated surfaces are designed and the techniques for definition (determination), their basic technological and geometrical parameters are developed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/3999
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an756.pdf1.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.