Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4016
Title: Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок
Other Titles: The Substantiation of Methods and Means Improvement of Working Parameters for Draw Works Band-Shoe Brake
Authors: Вольченко, Д. О.
Keywords: різні типи фрикційних вузлів
гальмівна стрічка з набігаючою та збігаючою гілками
фрикційні накладки
сталий та змінний крок встановлення накладок
стрічково-колодкове гальмо
бурова лебідка
експлуатаційні параметри
динамічна і теплова навантаженість
перерозподіл питомих навантажень
вирівнювання теплонавантаженості
различные типы фрикционных узлов
тормозная лента с набегающей и сбегающей ветвями
фрикционные накладки
постоянный и переменный шаг установки накладок
ленточно-колодочный тормоз
буровая лебедка
эксплуатационные параметры
динамическая и тепловая нагруженность
перераспределение удельных нагрузок
выравнивание теплонагруженности
different types of friction unit
brake band with running-on and running off sides
friction shoe
constant and variable step of shoe placing
band-shoe brake
draw works
working parameters
dynamic and heat loading
redistribution of the specific loading
leveling of thermal loading
Issue Date: 2004
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Вольченко, Дмитро Олександрович Обгрунтування методів та засобів покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.05.12 "Машини нафтової і газової промисловості" / Д. О. Вольченко ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 20 с. - 15-16.
Abstract: Розглянуті методи і засоби покращення експлуатаційних параметрів стрічково-колодкових гальм бурових лебідок. На модельному гальмі в лабораторних умовах досліджені фрикційні вузли з нерухомими і рухомими накладками, встановленими зі сталим і змінним кроком на гальмівній стрічці, а також по периметру робочої поверхні гальмівного шківа. Проаналізовані і випробувані різні конструкції бандажів, набраних з фрикційних накладок, з’єднаних пружинами різної жорсткості, та відмічені особливості їхньої роботи. Оцінена динамічна і теплова навантаженість різних типів фрикційних вузлів гальм при циклічних режимах навантаження, а також довговічність їхніх накладок. Запропоновано методики розрахунку основних експлуатаційних параметрів різних типів фрикційних вузлів гальм. За результатами проведених досліджень на прикладі розроблених нових та удосконалених існуючих конструкцій фрикційних вузлів гальм проілюстровано низку методів та засобів покращення їхніх експлуатаційних параметрів і відмічені найефективніші з них.
Проиллюстрированы конструктивные решения по управлению динамической и тепловой нагруженностями фрикционных узлов тормозов, которые защищены патентами на изобретения. Разработана методика расчета основных эксплуатационных параметров ленточно-колодочных тормозов буровых лебедок, а также определены величины переменного шага между накладками на набегающей и сбегающей ветвях тормозной ленты из условия равномерного распределения удельных нагрузок по поверхности трения. Рассмотрены некоторые тенденции теории, расчета и конструирования фрикционных узлов ленточно-колодочных тормозов буровой лебедки и сформулированы задачи дальнейших исследований.
The work is dedicated to improvement of working parameters for frictional units with immovable and sliding shoes set up on the contact arc of the brake band with a constant and variable step respectively. The design of the given types of frictional units and noted particularities of their work are analyzed for laboratory condition on the basis of the model brake. Dynamic and heat loading of the brake frictional units of different types are evaluated at cyclical modes of the brake loading. The calculation methods of the main working parameters for different types of the band-shoe brake frictional units are offered. The results of estimation of durability of the brake friction shoes are presented. Series of the working parameter improvements is illustrated for the designed and advanced existing design of the brake frictional units.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4016
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an703.pdf1.65 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.