Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4049
Title: Система контролю теплових і акустичних характеристик динамічних випромінювачів звуку
Other Titles: The system of the checking heat and acoustic features of the dynamic type sound radiators
Authors: Піндус, Н. М.
Keywords: теплові і акустичні характеристики
динамічний випромінювач звуку
система контролю
акустична система
температурне поле
тепловые и акустические характеристики
динамический излучатель звука
система контроля
акустическая система
температурное поле
heat and acoustic features
sound radiators
system of the cheking
acoustic system
warm-up field
Issue Date: 2004
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Піндус, Наталія Миколаївна Система контролю теплових і акустичних характеристик динамічних випромінювачів звуку : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.11.13 "Прилади і методи контролю та визначення складу речовин" / Н. М. Піндус ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2004. - 18 с. - 13-14.
Abstract: Робота присвячена контролю динамічних випромінювачів звуку. Розроблено методику контролю теплових характеристик випромінювачів звуку. Розроблено математичну модель, яка пов'язує теплові і акустичні характеристики ВЗ, що дало можливість дослідити оптимальні режими роботи випромінювача звуку та залежність основних параметрів ВЗ від його теплових характеристик. Таким чином отримана методика розробки ВЗ під задані параметри з мінімальними тепловими втратами. Побудовано еквівалентну теплову схему динамічного випромінювача звуку з метою переходу від рівнянь математичної моделі до реальних елементів конструкції. Розроблено систему контролю теплових і акустичних характеристик ВЗ, яка дає можливість здійснювати суцільний контроль цих характеристик безпосередньо в умовах виробництва, а також проводити наукові дослідження з метою проектування нових типів випромінювачів. Розроблено удосконалену конструкцію ВЗ з додатковим охолодженням і контролем температури звукової котушки, вібрації корпусу та звукового тиску, Спроектовано акустичну систему з покращеною АЧХ, розширеним діапазоном відтворення та зменшеним рівнем лінійних, нелінійних і фазових спотворень. Основні результати роботи знайшли промислове впровадження на ВАТ "Карпати", ТзОВ "ПК-Сервіс"(м. Івано-Франківськ).
Работа посвящена контролю излучателей звука динамического типа. На качество работы звуковоспроизводящего тракта наибольшее влияние имеют акустические системы. В этих системах большей частью применяют электродинамические излучатели звука для которых характерными являются высокие технологические и экономические показатели. Проведен метрологический анализ системы контроля динамических ИЗ, который состоит в определении погрешности измерений температуры в разных точках излучателя с дальнейшим анализом всего теплового поля для определения его качественных показателей. Решение такой многопараметрической задачи метрологического анализа системы осуществлено структурным методом, который состоит в разделении погрешности на отдельные составляющие, которые можна определить экспериментальным или аналитическим путем. Основные результаты работы нашли промышленное внедрение на ОАО "Карпаты" и ООО "ПК-Сервис"(г. Ивано-Франковск).
Work is dedicated to cheking dynamic type sound radiators and its based on making the automatic cheking wich allowed to create the electro-dynamic facilities with high acoustic features. The methods of the checking the heat features of sound radiators was designed. It is designed mathematical model, which links heat and acoustic features of sound radiators that enabled to research the optimum state of working sound radiators and dependency main parameter sound radiators from its heat features. The equivalent heat scheme of the dynamic sound radiators was built for the reason transition from equations of the mathematical model to real element of the designs. It is designed system of the checking heat and acoustic features of the sound radiators that allows to raise reliability and coefficient of efficiency loudspeakers, as well as conduct the scientific studies for the reason designing the new types radiators, as well as for utter checking the acoustic features sound radiators and maximum temperature of the sound spool right in condition production. The advanced design of the sound radiators is designed with additional cooling and checking the temperature of the sound spool, vibrations of the body and sound pressure. The acoustic system with perfected amplitude-frequency feature, extended range of the reproduction and reduced level linear, nonlinear and phase distortion was designed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4049
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
as714.pdf1.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.