Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4135
Title: Удосконалення способу первинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками
Authors: Оринчак, М. І.
Чудик, І. І.
Бейзик, О. С.
Кирчей, О. І.
Keywords: первинне розкриття
продуктивні горизонти
фільтраційна кірка
герметизуюча суміш
вторинна фільтрація
первичное вскрытие
продуктивные горизонты
фильтрационная корка
герметизирующая смесь
вторичная фильтрация
drill-in
productive horizons
filter cake
sealing mixture
postfiltration
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Удосконалення способу первинного розкриття продуктивних горизонтів з низькими пластовими тисками / М. І. Оринчак, І. І. Чудик, О. С. Бейзик, О. І. Кирчей // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2016. - № 3. - С. 34-42.
Abstract: Первинне розкриття продуктивних горизонтів потребує дотримання такої технології, що забезпечить збереження первинної проникності колекторів. Основним чинником, що погіршує фільтраційні властивості пласта, є високий показник фільтрації, спричинений високим перепадом тиску у свердловині. Фільтрат бурового розчину проникає у пори продуктивних горизонтів, що призводить до гідратації глинистих мінералів, які формують глинистий цементуючий матеріал. Для зменшення об’єму фільтрату бурового розчину, що проникає у пласт, рекомендується застосовувати герметизуючу суміш, яку наносять поверх фільтраційної кірки. Це сприяє зниженню її проникності до нульового значення. Для якісної герметизації кірки розроблено пристрій, який включають до складу компоновки низу бурильної колони і застосовують під час буріння свердловини. Запропонована технологія перспективна та економічно вигідна завдяки низькій вартості компонентів герметизуючої суміші порівняно з вартістю хімічних реагентів-понижувачів показника фільтрації, надійній герметизації фільтраційної кірки, що сприяє створенню щільного непроникного екрану на стінках свердловини.
При первичном вскрытии продуктивных горизонтов необходимо придерживаться технологии, обеспечивающей сохранение первичной проницаемости колекторов. Основным фактором, ухудшающим фильтрационные свойства пласта, является высокий показатель фильтрации, вызванный высоким перепадом давления в скважине. Фильтрат бурового раствора проникает в поры продуктивных горизонтов и приводит к гидратации глинистых минералов, формирующих глинистый цементирующий материал. Для уменьшения объема фильтрата бурового раствора, проникающего в пласт под действием перепада давления, разработана герметизирующая смесь, которую наносят по фильтрационной корке. Это понижает ее проницаемость до нулевого значения. Для качественной герметизации корки разработаны два устройства, которые предлагается применять соответственно при ремонтных работах и при бурении скважины. Предложенная технология перспективна и экономически выгодна благодаря низкой стоимости герметизирующей смеси по сравнению со стоимостью химических реагентов-понизителей показателя фильтрации, надежной герметизации фильтрационной корки, что способствует образованию плотного непроницаемого экрана на стенках скважин.
The drill-in of the producive horizon requires a technology that would preserve the reservoir matrix permeability. The main factor that worsen the reservoir fluid-loss properties is the high level of filtration caused by high difference in pressure. The drilling fluid filtrate penetrates the pores of a productive horizon that leads to clay minerals hydration that form a clay cementing material. To reduce a fluid filtrate volume, which penetrates into the layer, it is necessary to use the sealing mixture that is put on the filter cake surface. It provides the reduction of its permeability to zero value. For good filter cake sealing two devices have been developed which are to be applied in the process of well drilling. The recommended technology is potentially productive and economically efficient. Firstly, the sealing mixture value is much lower than the value of chemical agents of the fluid loss indicator. Secondly, a reliable sealing of a filter cake ensures the impermeable barrier of the wellbore walls.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4135
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2016 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5433p.pdf300.19 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.