Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4137
Title: Оцінювання надійності газоперекачувальних агрегатів за динамікою зміни параметра стану
Authors: Грудз, В. Я.
Грудз, Я. В.
Дволітка, М. Я.
Keywords: газоперекачувальний агрегат
надійність
коефіцієнт корисної дії
залишковий ресурс
газоперекачивающий агрегат
надежность
коэффициент полезного действия
остаточный ресурс
gas-compressor unit
reliability
efficiency
residual life
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Грудз, В. Я. Оцінювання надійності газоперекачувальних агрегатів за динамікою зміни параметра стану / В. Я. Грудз, Я. В. Грудз, М. Я. Дволітка // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2016. - № 3. - С. 49-54.
Abstract: Розглядаються питання дослідження технічного стану газоперекачувальних агрегатів в умовах компресорних станцій магістральних газопроводів методами математичної статистики. Запропоновано методи прогнозування середнього залишкового ресурсу, приводяться рекомендації щодо вибору закону розподілу та функцій для апроксимації зміни параметрів технічного стану. На основі обробки статистичної інформації про показники експлуатації ГПА в умовах КС-21 Богородчани газопроводу СОЮЗ показано принцип визначення середнього ресурсу і його відхилення по кожному з агрегатів. Розрахунковими методами встановлено діапазон можливого відхилення залишкового ресурсу окремих ГПА від середнього.
Рассматриваются вопросы исследования технического состояния газоперекачивающих агрегатов в условиях компрессорных станций магистральных газопроводов на основе методов математической статистики. Предлагаются методы прогнозирования среднего остаточного ресурса, приводятся рекомендации по выбору закона распределения и функций для аппроксимации изменения параметров технического состояния. По результатам обработки статистической информации о показателях эксплуатации ГПА в условиях КС-21 Богородчаны газопровода СОЮЗ показан принцип определения среднего ресурса и его отклонение по каждому из агрегатов. Расчетными методами установлен диапазон возможного отклонения остаточного ресурса отдельных ГПА от среднего.
The article deals with the research of the gas-compressor units technical condition in terms of compressor stations of main gas pipelines on the basis of the methods of mathematical statistics. The methods of forecasting the mean residual life are proposed. Recommendations are given on the choice of the distribution law and functions for approximation of technical condition parameters. Based on the statistical analysis of the gas-compressor unit operation in terms of KS-21 Bohorodchany UNION pipeline, the principle of defining the mean life and its deviation for each of the units is shown. The range of possible deviation of residual life from the mean value is determined on the basis of the calculation methods.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4137
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2016 - №3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5435p.pdf867.79 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.