Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4370
Title: Формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств
Other Titles: Forming of assortment policy of oil-processing enterprises
Authors: Кравчук, Р. С.
Keywords: асортиментна політика
товарні стратегії
ринкова кон'юнктура
ресурсний потенціал
інвестиційні стратегії
ассортиментная политика
товарные стратегии
рыночная конъюнктура
ресурсный потенциал
инвестиционные стратегии
assortment policy
commodity strategies
market state of affairs
resource potential
investment strategies
Issue Date: 2010
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Кравчук, Роман Сергійович Формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (нафтова і газова промисловість)" / Р. С. Кравчук ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2010. - 20 с. - 15-16.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена розробці теоретичних та практичних положень щодо формування асортиментної політики нафтопереробних підприємств. На основі проведеного дослідження розроблено модель комплексної оцінки асортиментної політики нафтопереробного підприємства, що передбачає врахування екзогенних і ендогенних чинників процесу його формування шляхом розрахунку відповідних інтегральних показників оцінки привабливості ринків з урахуванням перспектив ринкової кон'юнктури та ресурсного потенціалу підприємства. Для аналізу і розв’язання проблеми асортиментного планування виробництва та пов’язаних з нею проблем визначення межі рентабельності і планування розвитку виробничих потужностей запропоновано використання симуляційного методу, що базується на концепції теорії рішень. Методом комп’ютерної симуляції здійснено оцінку впливу реалізації інвестицій на динамічне формування основних фінансових характеристик нафтопереробного підприємства. З метою формування ефективної асортиментної політики нафтопереробного підприємства розроблено модель зміни ділової активності нафтопереробного підприємства, пов’язаної зі зміною його асортиментної політики, що базується на відносних показниках, які впливають на зміну рентабельності та оборотності. Розроблено модель визначення оптимального обсягу виробництва з урахуванням попиту на відповідному ринку, практична реалізація якої дозволяє будь-якому нафтопереробному підприємству розрахувати оптимальне співвідношення виробництва окремих видів продукції. В рамках інвестиційних стратегій та розширення технологічних можливостей виробництва зі зміни асортиментної політики розроблено проект модернізації виробництва НПЗ, реалізація якого гарантує випуск високоякісної продукції, яка відповідає європейським стандартам, тим самим забезпечуючи формування оптимальної асортиментної політики підприємства.
Диссертационная работа посвящена разработке теоретических и практических положений по формированию ассортиментной политики нефтеперерабатывающих предприятий. На основе проведенного анализа теоретико-методологических подходов к формированию ассортиментной политики предприятий в рыночных условиях, установлено, что ассортиментная политика является связующим звеном между стратегическими целями, целями управления ассортиментом и реализованной ассортиментной стратегией предприятия. Под ассортиментной политикой нефтеперерабатывающего предприятия необходимо понимать экономический механизм определения номенклатуры продукции, возможных вариантов технологических схем переработки нефти в зависимости от качества сырья, что перерабатывается, потребностей рынка и производительности технологических установок. Основной целью формирования ассортиментной политики нефтеперерабатывающего предприятия является определение текущих и перспективных потребностей в нефтепродуктах с учетом сырьевых, технологических и имеются финансовых и потенциальных инвестиционных ресурсов предприятия. Проведенный анализ деятельности отечественных НПЗ, состояния рынка нефтепродуктов в Украине позволил выявить особенности формирования ассортиментной структуры рынка нефтепродуктов, что выражаются, в первую очередь, производственными возможностями нефтеперерабатывающих предприятий, направлениями их модернизации в связи с растущими мировыми требованиями конкурентоспособности продукции. Установлено, что среди первоочередных мер, которые следует принять для обеспечения стабильности украинского нефтеперерабатывающего рынка, нужное экономическое стимулирование модернизации нефтеперерабатывающих заводов, создание системы контроля качества нефтепродуктов, прозрачность установления тарифов на услуги природных монополий, развитие логистической инфраструктуры для транспортировки нефтепродуктов. При этом спрос на нефтепродукты должен обеспечиваться за счет баланса внутреннего производства и импорта. Разработана модель комплексной оценки ассортимента нефтеперерабатывающего предприятия, что предусматривает учет экзогенных и эндогенных факторов процесса его формирования путем расчета соответствующих интегральных показателей оценки привлекательности рынков с учетом перспектив рыночной конъюнктуры и ресурсного потенциала предприятия. Для анализа и решения проблемы ассортиментного планирования производства и связанных с ней проблем определения границы рентабельности и планирования развития производственных мощностей предложено использование симуляционного метода, что базируется на концепции теории решений. Методом компьютерной симуляции осуществлена оценка влияния реализации инвестиций на динамическое формирование основных финансовых характеристик нефтеперерабатывающего предприятия. Определена цена продажи, которая гарантирует прибыльный сбыт продукции в условиях роста производственных мощностей предприятия, что происходит в результате освоения инвестиций. С целью формирования эффективной ассортиментной политики нефтеперерабатывающего предприятия разработана модель изменения деловой активности нефтеперерабатывающего предприятия, связанной с изменением его ассортиментной политики, что базируется на относительных показателях, которые влияют на изменение рентабельности и оборотности. Разработана модель определения оптимального объема производства с учетом спроса на соответствующем рынке, практическая реализация которой позволяет любому нефтеперерабатывающему предприятию рассчитать оптимальное соотношение производства отдельных видов продукции, при котором минимизируются потери, вызванные несовпадениями величины спроса и объемов производства. В рамках инвестиционных стратегий и расширения технологических возможностей производства из изменения ассортиментной политики разработан проект модернизации производства НПЗ, реализация которого гарантирует выпуск высококачественной продукции, которая отвечает европейским стандартам, тем самым обеспечивая формирование оптимальной ассортиментной политики предприятия.
Dissertation work is devoted to development of positions theoretical and practical in relation to forming of assortment policy of oil-processing enterprises. On the basis of the conducted research the model of complex estimation of assortment policy of oil-processing enterprise is developed, that foresees the account of factors of process of his forming exogenous and endogenous by the calculation of the proper integral indexes of estimation of attractiveness of markets taking into account the prospects of the market state of affairs and resource potential of enterprise. For the analysis and decision of problem of the assortment planning of production and problems of determination of border of profitability related to her and planning of development of production capacities the use of simulation method, which will be based on conception of theory of decisions, is offered. By the method of computer simulation estimation of influencing of realization of investments is carried out on the dynamic forming of basic financial descriptions of oil-processing enterprise. With the purpose of forming of effective assortment policy of oil-processing enterprise the model of change of the business activity of oil-processing enterprise, related to the change of his assortment policy, that will be based on relative indexes which affect the change of profitability and circulating, is developed. The model of determination of optimum production volume taking into account demand at the proper market, practical realization of which allows any oil-processing enterprise to expect optimum correlation of production of separate types of products, is developed. Within the framework of investment strategies and expansion of technological possibilities of production from the change of assortment policy the project of modernization of production oil-processing enterprise, realization of which guarantees the issue of high-quality products which answers the European standards, is developed, the same providing forming of optimum assortment policy of enterprise.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4370
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2120.pdf3.1 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.