Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4443
Title: Діагностика та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації
Authors: Гарматюк, О. О.
Keywords: криза
кризові явища
діагностика
зовнішні і внутрішні чинники
сезонний тариф на транспортування природного газу
умовний кілометр газорозподільних мереж
модель діагностики та подолання кризових явищ
кризис
кризисные явления
диагностика
внешние и внутренние факторы
сезонный тариф на транспортировку природного газа
условный километр газораспределительных сетей
модель диагностики и преодоления кризисных явлений
Issue Date: 2013
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Гарматюк, Оксана Олегівна Діагностика та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / О. О. Гарматюк ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2013. - 20 с. : табл. - 17-18.
Abstract: Дисертаційна робота присвячена дослідженню теоретичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо діагностики та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації. На підставі дослідження й узагальнення літературних джерел уточнено визначення понять «криза», «криза підприємства», «антикризове управління», удосконалено класифікацію та класифікаційні ознаки криз та кризових явищ. Досліджено динаміку розвитку та прояву кризових явищ галузі газопостачання в Україні, виділені основні зовнішні і внутрішні чинники виникнення кризових явищ, а також досліджено їхній вплив на результати діяльності газорозподільних підприємств. Розроблено структурно-логічну схему діагностики кризових явищ і на її основі розроблено модель діагностики та подолання кризових явищ на підприємствах з газопостачання та газифікації. Удосконалено методичний підхід до розрахунку тарифів на транспортування та постачання природного газу на основі розрахунку сезонного тарифу на розподіл природного газу. Удосконалено методичний підхід до визначення прямих нормативних витрат на обслуговування систем газопостачання на основі їх приведення до єдиного показника з обслуговування систем газопостачання - умовного кілометра.
Диссертационная работа направлена на исследование теоретических положений и разработку практических рекомендаций по диагностике и преодолению кризисных явлений на предприятиях по газоснабжению и газификации. Актуальность темы обусловлена финансово-экономическим кризисом, возникновением кризисных явлений в энергетической сфере, которые усилили необходимость эффективной диагностики и разработки путей преодоления кризисных явлений на газораспределительных предприятиях. Целью диссертационного исследования является обоснование теоретических положений и разработка научно-методических и практических рекомендаций по диагностике и преодолению кризисных явлений на предприятиях по газоснабжению и газификации. В первой главе «Теоретико-методические основания возникновения, развития, диагностики и преодоления кризисных явлений» проанализированы эволюция возникновения кризисов и кризисных явлений, основные подходы к диагностике и преодолению кризисных явлений, на основе которых уточнены определения понятий «кризис», «кризис предприятия», «антикризисное управление». Усовершенствована классификация кризисов, расширены классификационные признаки кризисов и кризисных ситуаций, предложена авторская классификация кризисов на уровне предприятия, описаны экономические предпосылки возникновения кризисных явлений в энергетической среде. Во втором разделе «Диагностика основных параметров развития кризисных явлений на пред эиятиях по газоснабжению и газификации» осуществлен анализ динамики развития и проявления кризисных явлений в области газоснабжения в Украине, выделены основные внешние и внутренние факторы возникновения кризисных явлений. Проанализированы основные финансово-экономические показатели деятельности газораспределительных предприятий, осуществлена диагностика финансового состояния данных предприятий, которая свидетельствует о кризисном состоянии предприятий. На основе регрессионно-корреляционного анализа рассчитано влияние основных внешних факторов на результаты деятельности предприятий Западного региона Украины, на основе трехфакторной модели Дюпона рассчитано влияние внутренних факторов на прибыльность исследуемых предприятий. В третьей главе «Усовершенствование методических подходов к диагностике и преодолению кризисных явлений на газораспределительных предприятиях» предложена структурно-логическая схема диагностики кризисных явлений на исследуемых предприятиях, которая основывается на анализе финансового состояния данных предприятий, объемов потребления природного газа, структуры потребителей, основных фондов и оборотных фондов, персонала. Разработана модель диагностики и преодоления кризисных явлений, в которой определены основные внешние и внутренние факторы кризисных явлений, указаны следствия действия факторов, на основе которых предложены основные пути преодоления кризисных явлений: выравнивание доходности и расходов согласно загруженности газораспределительных сетей. Усовершенствован методический подход к расчету тарифов на транспортировку и поставку природного газа на основе расчета сезонного тарифа на транспортировку природного газа. Усовершенствован методический подход к определению прямых нормативных затрат на обслуживание систем газоснабжения на основе применения условного километра газораспределительных сетей. Полученные результаты исследования послужат научной основой в разработке теоретико-методических и практических рекомендаций по диагностике и преодолению кризисных явлений на предприятиях по газоснабжению и газификации.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4443
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2386.pdf1.68 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.