Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4537
Title: Причини та наслідки вітчизняного інтелектуального потенціалу підприємств
Authors: Зелінський, Р. Р.
Keywords: інтелектуальна міграція
трудові ресурси
«відплив умів»
інтелектуальний потенціал
еміграція
міграція
интеллектуальная миграция
трудовые ресурсы
«утечка умов»
интеллектуальный потенциал
эмиграция
миграция
intellectual migration
human resources
"brain drain
intellectual potential
emigration
migration
Issue Date: 2011
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Зелінський Р. Р. Причини та наслідки вітчизняного інтелектуального потенціалу підприємств / Р. Р. Зелінський // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2011. - № 2.
Abstract: В статті висвітлюється одна з вагомих проблем українського суспільства - проблема «інтелектуальної міграції». Зокрема аналізуються тенденції та особливості даного процесу, досліджуються характерні риси, причини та умови « відпливу умів» в Україні. Сьогодні, на межі XXI століття, коли домінантами прогресу виступають нематеріальні цінності, все більшу увагу приділяють знанням, умінням,творчим навикам. Недооцінка цих факторів приводить до втрати ресурсного та інтелектуального капіталів. На перехресті протиріччя соціально-економічного та політичного розвитку країни, проблема інтелектуальної міграції стає однією з найбільш значущих, а тому потребує першочергової уваги з боку держави.
В статье освещается одна из весомых проблем украинского общества - проблема «интеллектуальной миграции». В частности анализируются тенденции и особенности данного процесса, исследуются характерные черты, причины и условия «утечки умов» в Украине. Сегодня, на рубеже XXI века, когда доминантами прогресса выступают нематериальные ценности, все большее внимание уделяют знаниям, умениям, творческим навыкам. Недооценка этих факторов приводит к потере ресурсного и интеллектуального капиталов. На перекрестке противоречия социально- экономического и политического развития страны, проблема интеллектуальной миграции становится одной из наиболее значимых, а потому требует первоочередного внимания со стороны государства.
The article highlights one of the important issues of Ukrainian society - the problem of "intellectual migration". In particular, analyzes trends and features of this process, studied the characteristics, causes and conditions "drain drain" in Ukraine. Today, on the verge of XXI century, when dominants are the intangible values of progress, an increasing emphasis on knowledge, skills, creative skills. Underestimation of these factors leads to loss of resources and intellectual capital. At the crossroads of conflict socio-economic and political development, the problem of intellectual migration is one of the most important and needs immediate attention by the state.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4537
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2011 - № 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Prychyny ta naslidk.pdf181.67 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.