Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4599
Title: Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин
Authors: Шкіца, Л. Є.
Корнута, В. А.
Корнута, О. В.
Павлик, І. В.
Бекіш, І. О.
Keywords: інформаційні технології
проектне навчання
графічна компетентність
информационные технологии
проектное обучение
графическая компетентность
information technology
project learning
graphic competence
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Навчальна інформаційна система проектування обладнання для буріння свердловин / Л. Є. Шкіца, В. А. Корнута, О. В. Корнута [та ін.] // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. - 2017. - № 1. - С. 77-86.
Abstract: Проаналізовано можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій під час підготовки проектної документації для техніко-технологічного забезпечення процесу буріння. Виконано аналіз та запропоновано шлях адаптації відомих навчальних платформ задля посилення проектно-орієнтованих підходів у підготовці студентів нафтогазового профілю. Представлено концепцію інформаційної системи проектування, запропоновано її структуру та розроблено окремі блоки системи, які охоплюють сукупність засобів та методів, що дозволяють користувачу збирати, зберігати, передавати і обробляти відібрану інформацію. Запропонована навчальна система спрямована на формування графічної компетентності майбутнього інженера та досягнення нової якості освітніх технологій і оперативного наповнення єдиного інформаційного середовища. При створенні інформаційної навчальної системи проектування бурового обладнання використано блочно-модульний принцип у вигляді окремих елементів або файлів, які утворюють логікоієрархічну структуру, що дозволило легко диференціювати розділи та модулі системи. Інформаційну систему реалізовано на прикладі обладнання бурової установки, яке використовується для виконання робіт у процесі спорудження свердловин. Базовий блок системи дозволяє користувачеві ознайомитись із існуючими загальними вимогами і нормативними документами до оформлення різноманітних конструкторських документів, вибирати типове бурове обладнання, яке складається із стандартних або типових елементів і вузлів, за 3D моделями ознайомитись із їх типовими конструкціями, отримувати довідкові дані для розробки конструкції.
Проанализированы функции информационно-коммуникационных технологий в процессе подготовки проектной документации с целью технико-технологического обеспечения процесса бурения. Проведен анализ и предложено пути адаптации известных обучающих платформ с целью усиления проектноориентированных подходов в подготовке студентов нефтегазового профиля. Представлена концепция информационной системы проектирования, предложена ее структура и разработаны отдельные блоки системы, охватывающие совокупность средств и методов, позволяющих пользователю собирать, хранить, передавать и обрабатывать отобранную информацию. Предложенная обучающая система направлена на формирование графической компетентности бу- дущего инженера и достижения нового качества образовательных технологий и оперативного наполнения единой информационной среды. При создании информационной учебной системы проектирования бурового оборудования был использован блочно-модульный принцип в виде отдельных элементов или файлов, которые образуют логико-иерархическую структуру, что позволило легко дифференцировать разделы и модули системы. Информационная система реализована на примере оборудования буровой установки, которая используется для выполнения работ в процессе сооружения скважин. Базовый блок системы знакомит пользователей с существующими общими требованиями и нормативными документами к оформлению различных конструкторских документов, позволяет выбирать типичное буровое оборудование, состоящее из стандартных или типовых элементов и узлов, получать справочные данные для разработки конструкции и позволяет с помощью 3D моделей ознакомиться с типовыми конструкциями элементов
Information and Communication Technology functions during the preparation of project documentation for technical and technological support of drilling have been analyzed. The analysis has been performed and the way of adaptation of famous educational platforms has been proposed for the strengthening of project-based approaches in training of oil and gas profile's students. The concept of information system design has been presented, its structure has been proposed. Some system blocks covering a set of tools and methods that allow the user to collect, store, transmit and process the selected information have been developed.The proposed training system is aimed at forming graphic competence of future engineers, achieving a new quality of educational technology and effective filling-up of the unified information environment. In the creation of information system design of drilling equipment a modular principle in the form of separate elements or files, forming a logical hierarchical structure, that has allowed to differentiate sections and modules of training has been applied. The information system represented by the drilling rig equipment is used during the performance of the well construction process. The base unit of the system introduces users to the existing common requirements and regulatory documents forming various design documentation, allows to select the model of drilling equipment consisting of standard or typical elements and assemblies, to obtain reference data for design and allows to explore the standard elements designs by means of 3D models.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4599
ISSN: 1993-9973
2415-332X
Appears in Collections:Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ - 2017 - №1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5706p.pdf556.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.