Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/461
Title: Виникнення і розвиток банків: історична ретроспектива
Authors: Тришак, Л. С.
Keywords: банк
банківська діяльність
банківська справа
банківська система
кредит
депозит
bank
banking system
banking activities
banking
credi
deposit
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Тришак, Л. С. Виникнення і розвиток банків: історична ретроспектива / Л. С. Тришак // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 2. - С. 138-140.
Abstract: У статті розглядаються історичні аспекти генезису банків з врахуванням вимог принципу історизму - одного з елементів діалектичного методу пізнання економічних явищ і процесів. На основі історико-економічної літератури здійснено теоретичний аналіз процесу виникнення та розвитку банківської діяльності, висвітлено та узагальнено теоретичні погляди українських економістів щодо формування цієї системи. Виділено основні етапи еволюції банків та банківської справи. Доведено, що багато проблем в банківській діяльності, як показує історичний досвід, в різні часи були подібними, а тому вивчення цього досвіду допоможе уникнути повторення минулих хиб в майбутньому. На основі здійсненого дослідження з'ясовано, що необхідність функціонування розвинутої, ефективної банківської системи обумовлена еволюцією фінансово-кредитних відносин. Результати дослідження історичних аспектів розвитку банківництва довели, що для розвитку ефективної банківської системи в Україні, з метою уникнення негативних помилок, що впливають на економічний розвиток держави при будь-яких змінах в теорії і практиці банківської справи, доцільно максимально враховувати історичні аспекти, щоб не допускати старих помилок та недоліків.
The article deals with the historical aspects of the genesis of banks subject to the requirements of the principle of historicism - one of the elements of the dialectical method of cognition phenomena and processes. Based on historical and economic literature the theoretical analysis of the origin and development banking, highlights and summarizes theoretical views on the formation of Ukrainian economics of the system. The main stages in the evolution of banks and banking. It has been proved that many problems in banking, as history shows, at various times were similar, so studying this experience will help avoid a repeat of past shortcomings in the future. On the basis of the study found that the need for advanced functioning, efficient banking system due to the evolution of financial and credit relations. Results of the study historical aspects of banking have shown that the development of an effective banking system in Ukraine in order to avoid negative errors affecting the economic development of the country for any changes in the theory and practice of banking, it is advisable to consider the most historical aspects to avoid old mistakes and shortcomings.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/461
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4993p.pdf575.55 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.