Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/462
Title: Принципи організаційної структуризації управління соціально-економічною системою
Authors: Устенко, А. О.
Малинка, О. Я.
Keywords: соціально-економічна система
система менеджменту
організація
структуризація
socio-economic system
management system
organization
structuring
Issue Date: 2014
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Устенко, А. О. Принципи організаційної структуризації управління соціально-економічною системою / А. О. Устенко, О. Я. Малинка // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2014. - № 2. - С. 141-149.
Abstract: Розглянуто особливості організаційної структуризації управління соціально-економічною системою (CEC). В основу підходу покладено концептуальну модель, що складається з системних уявлень про умови (зовнішні і внутрішні) - X - У; цілей і процесів їх досягнення в умовах конкурентного середовища - X; ресурсного забезпечення досягнення цілей -У; управління - Z. Досліджено такі системні аспекти, як: 1) мету і власне процес як елементарне перетворення; 2) особисті і речові фактори, що беруть участь у "перетворенні" ресурсів в продукти праці; 3) технологію «перетворення» (логістика); 4) приналежність до стадії господарської діяльності (або комплексу стадій); 5) приналежність до підсистеми системи менеджменту; 6) приналежність до ланки (певного рівня); 7) систему управління в процесі створення продуктів праці в цілому. _ озглянуто особливості моделі процесу управлінської праці, як праці фахівців у сфері управління, на всіх рівнях і ланках організаційної побудови об'єкта управління, праці персоналу, що безпосередньо реалізує управлінський процес, праці обслуговуючого персоналу експлуатації автоматизованих систем управління, якщо управління виконується відповідними методами і засобами та за допомогою розвинутих інформаційних систем. Описано роль інформації в управлінському процесі.
The peculiarities of organizational structuring of managing socio-economic system (SES) are considered. The approach is based on the conceptual model which consists of system ideas about the conditions (external and internal) - X - У; objectives and processes of their achievement in the competitive environment - X; resources for achieving the objectives - У; management - Z. The following systemic aspects are researched: 1) the purpose and the actual process as an elementary transformation; 2) personal and material factors which are involved in the "transformation" of resources into labor products; 3) the "transformation" technology (logistics); 4) belonging to the stage of economic activity (or a set of stages); 5) belonging to a certain subsystem of management system; 6) belonging to management link (of a certain level); 7) management system in the process of creating labor products in general. The peculiarities of managing labor process model are considered, as labor of the professionals in management field, at all levels and links of the organizational structure of management object, labor of the personnel who directly implements management process, labor of the personnel of automated management systems exploitation, if management is performed with appropriate methods and means, using advanced information systems. The role of information in management process is described.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/462
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2014 - № 2.

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4994p.pdf1.23 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.