Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4730
Title: Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств
Other Titles: Evaluation of the costs management effectiveness for workers of oil and gas companies
Authors: Камінська, І. Б.
Keywords: управління витратами на працівників
кошторис витрат на працівників
нафтогазовидобувні підприємства
ефективність управління витратами на працівників
матриця соціальних індикаторів ефективності управління витратами на працівників
сценарії розвитку
система підтримки прийняття рішень
управление затратами на работников
смета расходов на работников
нефтегазодобывающие предприятия
эффективность управления затратами на работников
матрица социальных индикаторов эффективности управления затратами на работников
сценарии развития
система поддержки принятия решений
costs management for workers
cost estimates for workers
oil and gas companies
costs management effectiveness for workers
matrix of social indicators of the costs management effectiveness for workers
scripts of development
decision support system
Issue Date: 2015
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Камінська, Ірина Богданівна Оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.04 "Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)" / І. Б. Камінська ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : рис., табл. - 16-18.
Abstract: Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретико-методичних положень та розробці практичних рекомендацій щодо оцінювання ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств та формування оптимального кошторису таких витрат. Визначено економічну сутність витрат на працівників, запропоновано авторське тлумачення цього поняття, доповнено класифікацію витрат на працівників залежно від напрямів управління. Запропоновано власне визначення понятгя «управління витратами на працівників», яке дозволяє враховувати інтереси як роботодавця, так і працівника. Запропоновано методичний підхід до оцінювання ефективності управління витратами на працівників із врахуванням економічної та соціальної складових ефективності. Проведено моніторинг основних тенденцій формування витрат на працівників загалом в Україні та на підприємствах нафтогазового комплексу зокрема. Сформовано кошторис витрат на працівників для нафтогазовидобувних управлінь ПАТ «Укрнафта». На основі проведеного соціологічного дослідження у нафтогазовидобувних управліннях розроблено матриці соціальних індикаторів ефективності управління витратами на працівників. Розроблено модель оцінювання ефективності управління витратами на працівників відповідно до запропонованого методичного підходу. На основі практичної реалізації розробленої моделі визначено рівні ефективності управління витратами на працівників НГВУ «Долинанафтогаз», «Бориславнафтогаз», «Надвірнанафтогаз». Здійснено прогнозування показників ефективності на базі штучних нейронних мереж, запропоновано відповідні сценарії розвитку цих показників. Розроблено модель системи підтримки прийняття рішень з метою оптимізації шляхів підвищення ефективності управління витратами на працівників нафтогазовидобувних підприємств, розраховано оптимальні значення показників витрат на працівників.
Диссертация посвящена обоснованию теоретико-методических положений и разработке практических рекомендаций по оцениванию эффективности управления затратами на работников нефтегазодобывающих предприятий и формированию оптимальной сметы таких расходов. Определена экономическая сущность затрат на работников и предложено авторское толкование этого понятия; дополнена классификация затрат на работников в зависимости от направлений управления. Предложено собственное определение понятия «управление затратами на работников», которое позволяет учитывать интересы не только работодателя, но и работника. Предложен методический подход к оцениванию эффективности управления затратами на работников с учетом экономической и социальной составляющих эффективности. Проведен мониторинг основных тенденций формирования расходов на работников в целом по Украине и на предприятиях нефтегазового комплекса в частности. Выявлены недостатки в формировании внутренней отчетности нефтегазодобывающих управлений ПАО «Укрнафта» по осуществляемых расходах на работников, для устранения которых в работе определены составляющие затрат на работников исследуемых предприятий в форме сметы таких расходов. Для формирования социальной составляющей эффективности управления затратами на работников проведено мониторингово-диагностическое исследование на нефтегазодобывающих предприятиях с предложением формирования профилей ожиданий работников 3-х уровней, результаты которых позволяют определить активаторы роста производительности труда и должны быть учтены при оптимизации структуры затрат на работников с привлечением системы нематериальной мотивации. С целью обобщения результатов мониторингово-диагностического исследования на предприятиях ПАО «Укрнафта» сформированы матрицы социальных индикаторов эффективности управления затратами на работников для каждого НГДУ, показатели которых были учтены при разработке модели оценивания эффективности управления затратами на работников как составляющие социальной эффективности. Разработана модель оценивания эффективности управления затратами на работников в соответствии с методическим подходом. На основании практической реализации модели определены уровни эффективности управления затратами на работников исследуемых предприятий. Осуществлено прогнозирование показателей эффективности на базе искусственных нейронных сетей, разработаны соответствующие сценарии развития этих показателей. Разработана модель системы поддержки принятия решений по определению путей повышения эффективности управления затратами на работников нефтегазодобывающих предприятий, рассчитаны оптимальные значения показателей расходов на работников. На основании полученных результатов исследования выявлены резервы оптимизации затрат на работников, реализация которых позволит повысить показатели эффективности управления затратами на работников исследуемых предприятий и сблизить интересы предприятия с ожиданиями работников, что, в свою очередь, позволит в перспективе вывести НГДУ на положительный уровень финансовых результатов.
The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodical provisions and development of practical recommendations for evaluating of the costs management effectiveness for workers of oil and gas companies and formation of optimal estimate of such costs. The economic essence of costs for workers is determined, the author interpretation of this notion is proposed, the classification of costs for workers is supplemented depending on the management directions. The own definition of notion "costs management for workers" is proposed, which allows counting not only the interests of the employer, but also the employee. The methodical approach to evaluating of the costs management effectiveness for workers considering economic and social components of efficiency is proposed. A monitoring of major trends of costs formation for workers in the whole of Ukraine and at the companies of oil and gas complex in particular, is conducted. The cost estimates for workers of the oil and gas departments of PJSC "Ukrnafta" is formed. Based on the performed sociological research in oil and gas departments the matrices of social indicators of the costs management effectiveness for workers are developed. According to proposed methodological approach the model of evaluating the effectiveness of costs management for workers is developed. Based on the practical implementation of mentioned model the levels of the costs management effectiveness for workers at the investigated companies are determined. Prediction of effectiveness indicators based on the artificial neural networks is carried out, the appropriate scripts of these indicators development are worked out. The model of a decision support system to optimize the raising ways of the costs management effectiveness for workers of oil and gas companies is developed, the optimal values of costs indicators for workers are calculated.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4730
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2524.pdf1.96 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.