Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4766
Title: Науково-методологічні засади підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідного транспорту
Other Titles: The scientific-methodological fundamentals of level ecological safety increasing of pipelines
Authors: Цибуля, С. Д.
Keywords: екодеструктивне техногенне інгредієнтне
енергетичне забруднення
трубопровідний транспорт
удосконалення технологічних процесів
моделі забезпечення екологічної безпеки
экодеструктивное техногенное ингредиентное
энергетическое загрязнение
трубопроводный транспорт
усовершенствование технологических процессов
модели обеспечения экологической безопасности
ecological break-down technogenous ingredient and energetic contamination
pipeline transport
improving of technological processes
security models of the ecological safety
Issue Date: 2015
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Цибуля, Сергій Дмитрович Науково-методологічні засади підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідного транспорту : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / С. Д. Цибуля ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2015. - 47 с. : табл. - 33-44.
Abstract: Дисертацію присвячено вирішенню проблеми підвищення рівня екологічної безпеки трубопровідного транспорту, в умовах екодеструктивного техногенного інгредієнтного та енергетичного забруднення, охарактеризованих в роботі за розробленою уніфікованою оцінкою, на основі сумарного показника еконебезпеки Iн, що сформований за 10 інтегральними показниками. Обгрунтовано науково-методологічні засади підвищення рівня екобезпеки ТРТ, що базуються на розроблених моделях: комплексної системи екологічного моніторингу (І) з визначенням інтегральних показників екостану та допустимого рівня еконебезпеки техноп-риродних систем з ТРТ; засобів забезпечення еколого-експлуатапійної надійності ТРТ удосконаленням екологічно безпечних технологічних процесів, з додержанням нормативів шкідливих техногенних впливів на довкілля, з використанням розроблених синергічних захисних композицій (СЗК), модифікованих захисних покриттів (МЗП), на вторинній сировині, з ефектом металохелатування (II); розширеної диференційованої оцінки захисної дії СЗК, МЗП, та синергічних добавок (6 груп, 33 ГТЦ сполуки), із забезпеченням вну-трішньомолекулярного та міжмолекулярного синергізму (III). Модель І - дає можливість:прогнозувати рівень впливу техногенного забруднення (ТЗ), його трансформацій - на агресивність водойм, ґрунту, атмосферного повітря (за фізико-хімічними константами), встановити залежності показників тривкості, витривалості зрубних сталей та зварних з’єднань в забруднених середовищах від інтегральних показників ТЗ довкілля важкими металами, як супертоксикантами XXI ст., та енергетичного забруднення. Моделі II, III дають можливість здійснити заходи по стабілізації та поліпшенню стану довкілля удосконаленням засобів підвищення рівня екологічної безпеки ТРТ, за диференційованими характеристиками: показниками технічної, технологічної, екологічної та економічної ефективності, з одержанням позитивного синергічного екологічного ефекту. Результати дисертаційної роботи впроваджено у виробництво, навчальний процес та практику роботи Державної екологічної інспекції в Чернігівській обл.
иссертация посвящена решению проблемы повышения уровня экологической безопасности трубопроводного транспорта (ТРТ) в условиях экодеструктивного техногенного ингредиентного и энергетического загрязнения, охарактеризованных в работе по разработанной унифицированной оценке, на основе суммарного показателя экоопасности Iн, который формируется 10 интегральными показателями. Аргументированы научно-методологические основы повышения уровня эколог ической безопасности ТРТ, базирующиеся на разработанных моделях: комплексной системы экологического мониторинга (I), с определением интегральных показателей экологического состояния и допустимого уровня экологической опасности гехноприродных систем с ТРТ; способов обеспечения эколого-эксплуатационной надежности ТРТ усовершенствованием экологически безопасных технологических процессов металлург ическими, технологическими методами и универсальными способами уменьшения экологической опасности природных, технологических сред, с соблюдением нормативов вредного техногенного влияния на окружающую среду, с использованием разработанных синергичных защитных композиций (СЗК), модифицированных защитных покрытий (МЗП) на вторичном сырье, с эффектом металлохелатирования (II); расширенной дифференцированной оценкой защитного действия СЗК, МЗІІ, и синергичных добавок ~ СД (6 групп, 33 ГТЦ соединения), с обеспечением внутримолекулярного и межмо-лекулярного синергизма (III). Модель I - даёт возможность прогнозировать: уровень влияния техногенного загрязнения (ТЗ), его трансформации - на агрессивность водоёмов, почвы, атмосферного воздуха, установить зависимости показателей стойкости, выносливости трубных сталей и сварных соединений в загрязненной среде от интегральных показателей ТЗ окружающей среды тяжелыми металлами (ТМ), как супертоксикантами XXI ст., энергетического загрязнения (суммарного показателя загрязнения почвы (Zc), индекса загрязнения воды (ИЗВ), напряженностей электромагнитного поля, уровня вибрации, удельной активности радиационного загрязнения почвы). Модели II, III дают возможность осуществлять мероприятия по стабилизации и улучшению состояния окружающей среды усовешенствованием способов повышения уровня экологической безопасности ТРТ по дифференцированным характеристикам: показателям технической и технологической эффективности, формирующим коэффициент технологической эффективности, усовершенствования технических способов защиты окружающей среды, от техногенного влияния - ут; по показателям экологической эффективности (индивидуальные К; и суммарные - индексы токсичности, классы опасности СД, СЗК, МЗП); показателям экономической эффективности: Wa, Wв, Wп, WΣ (по предотвращенным экологическим ущербам), аннулированным экологическим налогам (за загрязнение атмосферного воздуха — стационарными выбросами, водоемов - сбросами сточных вод, за размещение отходов в земельних ресурсах: Пвс, Пс, Пр0, ПΣ, по экономическим эффектам при утилизации отходов в составе СЗК, МЗП, с определением позитивного синергичного экологического эффекта, на основе техникоэкономической и социально-экологической эффективности создания условий безопасности ТРТ, а также безопасности жизнедеятельности человека. Результаты диссертационной работы внедрены в производство, учебный процесс и практику работы Государственной экологической инспекции в Черниговской обл.
The dissertation is devoted to decision ensurity problem of ecological safety and operational reliability pipeline transport (PT) under conditions of ecological break-down technogenous ingredient and energetic contamination. It is developed the unificated complex integral estimate of the ecostate technonatural systems with the ecological danger objects by the integrated coefficient of the technogenous-ccological danger Id (for 10 integral coefficients: Кa, Ks, Kw, Kp, Kh, Kemf, Kv, Кr, Кcм, Klcf. It is grounded the scientific-methodological fundamentals of increasing of ecosafety pipeline transport, which are founded on the mining models: of the complex system ecological monitoring (I) with determination of integrated indexes ecosafety and the permissible levels of ecodanger technonatural systems with PT; the providing manners of ecooperational reliability PT with the improving ecosafety technological processes, with keep of allowances harmful technogenous influences on the environment, with the mining synergist protection compositions (SPC), modificated protection coatings (MPC) on the secondary raw materials with metallochelating effect (II); of the extended differentiated estimate of protecting action SPC, MPC and synergist additions (6 groups, 33 HTC-compounds), with the providing of the intramolecular and intermolecular synergism (III). Model I let a possibility to prediction of the level technogenous influence contamination and its transformation on the basin, air, soil aggressiving, the correlative dependences of durability and fatigue strength of the pipe steels and welded joints in the contaminated mediums from integrated indexes of the technogenous contamination (TC) of an environment by heavy metals as supertoxicants XXI century energetic contamination. Models II, III let possibility realize the preventive action of stabilization and improvement of environment ecostate by the manners of ecological safely and operational reliability PT, with the differentiated characteristics: indexes of technical, technological, ecological, of economical efficiency, with determination of positive synergist ecological effect. The results of dissertation work have been found the practical application on the productions and in an educational process.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4766
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2554.pdf3.45 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.