Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4894
Title: Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості
Other Titles: The food security of Ukraine in the free trade regime with the EU: the state mechanism of ensuring of the transparency
Authors: Алєксєєва, Я. В.
Keywords: продовольча безпека
зона вільної торгівлі
агропромисловий комплекс
принцип прозорості
європейська інтеграція
продовольственная безопасность
зона свободной торговли
агропромышленный комплекс
принцип прозрачности
европейская интеграция
food security
free trade area agro-industrial complex
the principle of transparency
European integration
Issue Date: 2017
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Алєксєєва, Яна Валеріївна Продовольча безпека України у режимі вільної торгівлі з ЄС: державний механізм забезпечення прозорості : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр. : спец. 25.00.02 "Механізми державного управління" / Я. В. Алєксєєва ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2017. - 20 с. - 16-18.
Abstract: У дисертації науково обґрунтовані підходи до вирішення актуальної проблеми механізмів державного управління - державного регулювання продовольчої безпеки в Україні у режимі вільної торгівлі з ЄС. Визначено зміст основних понять з питань продовольчого забезпечення. Встановлено значимість впливу зобов’язань та вимог в контексті створеної зони вільної торгівлі з ЄС та підписаних угод з міжнародними організаціями. Здійснено індикативний аналіз сучасного стану продовольчої безпеки в Україні. Проаналізовано ефективність державних механізмів інформаційно-комунікаційного та аналітичного забезпечення продовольчої безпеки в умовах початку дії зони вільної торгівлі з ЄС. Досліджено передумови інституціональної модернізації механізмів державного регулювання продовольчої безпеки в Україні. Обґрунтовано механізми забезпечення прозорості як одного з принципів розробки та реалізації державної політики продовольчої безпеки. Визначено організаційну основу прозорості співробітництва між сторонами Угоди, обґрунтовано схему організаційного механізму сприяння прозорості на технічному рівні. Розроблено пропозиції щодо Практичної здійсненності запропонованих напрямів покращення ситуації з імплементації принципу прозорості в діяльність органів державного регулювання продовольчої безпеки.
В диссертации научно обоснованы подходы к решению актуальной проблемы механизмов государственного управления - государственного регулирования продовольственной безопасности в Украине в режиме свободной торговли с ЕС. Определено содержание основных понятий по вопросам продовольственного обеспечения. Установлено значимость влияния обязательств и требований в контексте созданной зоны свободной торговли с ЕС и подписанных соглашений с международными организациями. Осуществлено индикативный анализ современного состояния продовольственной безопасности в Украине. Проанализирована эффективность государственных механизмов информационнокоммуникационного и аналитического обеспечения продовольственной безопасности в условиях начала действия зоны свободной торговли с ЕС. Исследованы предпосылки институциональной модернизации механизмов государственного регулирования продовольственной безопасности в Украине. Обоснованы механизмы обеспечения прозрачности как одного из принципов разработки и реализации государственной политики продовольственной безопасности. Определена организационная основа прозрачности сотрудничества между сторонами Соглашения, обоснована схема организационного механизма содействия прозрачности на техническом уровне. Разработаны предложения по практической осуществимости предложенных направлений улучшения ситуации по имплементации принципа прозрачности в деятельности органов государственного регулирования продовольственной безопасности.
In the dissertation approaches to the decision of an actual problem of the mechanisms of the public administration - state regulation of the food security in Ukraine in the free trade regime with the EU. The content of the basic concepts on issues of food security is defined. The importance of the influence of the obligations and requirements in the context of the created free trade area with the EU and signed agreements with international organizations is established. The indicative analysis of the current state of the food security in Ukraine is realized. The efficiency of public mechanisms of information and communication, and analytical support of food security in the conditions of the start of free trade area with the EU is analyzed. The preconditions of institutional modernization of the mechanisms of state regulation of the food security in Ukraine are investigated. The mechanisms of the ensuring of transparency as one of the principles of the development and implementation of the state policy of food security are substantiated. The organizational basis of the transparency of cooperation between the parties of the Agreement is determined; the scheme of organizational mechanism of the promoting of transparency at the technical level is substantiated. The proposals on the practical feasibility of the proposed directions of improvement of the situation on the implementation of the principle of transparency in the activities of state regulation authorities of the food security are elaborated.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4894
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2662.pdf4.77 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.