Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4897
Title: Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківська)
Other Titles: Managing the social component of ecological safety of urban agglomerations in terms of electromagnetic radiation (on the example of Ivano-Frankivsk town)
Authors: Мердух, І. І.
Keywords: електромагнітні поля
урбоекосистема
міська агломерація
екологічні карти
серцево-судинні захворювання
соціальна складова екологічної безпеки
электромагнитные поля
урбоэкосистема
городская агломерация
экологические карты
сердечно-сосудистые заболевания
социальная составляющая экологической безопасности
electromagnetic fields
urboecosystem
urban agglomeration
cardiovascular diseases
a social component of ecological security
Issue Date: 2017
Publisher: Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Citation: Мердух, Іван Іванович Управління соціальною складовою екологічної безпеки міських агломерацій в умовах електромагнітного випромінювання (на прикладі м. Івано-Франківська) : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 21.06.01 "Екологічна безпека" / І. І. Мердух ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т. нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2017. - 24 с. : рис., табл. - 19-20.
Abstract: Проведено аналіз літературних джерел щодо розвитку досліджень соціальної складової екологічної безпеки міських агломерацій. Для дослідження електромагнітної обстановки урбоекосистеми м. Івано-Франківська застосовано методи розрахункового прогнозування електромагнітної обстановки, еколого-географічних та медико-екологічних досліджень. Створено екологічні карти електромагнітного навантаження на урбоекосистему м. Івано-Франківська. Дано загальну характеристику екологічного стану урбанізованої території на прикладі м. Івано-Франківська, спричиненого електромагнітними полями техногенного походження. Проведено експериментальне та статистичне дослідження впливу електромагнітних полів техногенного походження в радіочастотному діапазоні на серцево-судинну систему жителів урбанізованої території м. Івано-Франківська. Створено еколого-медичні карти на основі екологічних карт електромагнітного навантаження на урбоекосистему м. Івано-Франківська та статистичних даних Івано-Франківського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики щодо зафіксованих випадків гіпертонічної хвороби (всі форми), ішемічної хвороби серця та цереброваскулярних хвороб окремо для чоловіків та жінок 18 років і старших, котрі постійно проживають на урбанізованій території м. Івано-Франківська. Розроблено стратегію зменшення впливу електромагнітних полів техногенного походження радіочастотного діапазону на соціальну складову екологічної безпеки урбанізованої території м. Івано-Франківська, створено комп’ютерну програму для моніторингу електромагнітних полів в умовах урбоекосистеми.
Электромагнитные поля техногенного происхождения радиочастотного диапазона определяются как фактор окружающей среды, влияние которого субъективно не ощущается человеком. Интенсивность действия этого фактора наибольшая в урбоэкосистемах городских агломераций, а реакция организма мужчин и женщин в ответ на действие этого фактора отличается. Вопрос влияния электромагнитных полей техногенного происхождения радиочастотного диапазона на организм человека лежит в управленческой, юридической, технической, социальной, биологической, медицинской и экологической плоскости, определяется как физический фактор среды, который влияет на социальную составляющую экологической безопасности урбанизированных территорий и представляет значительный научный интерес. Проведен анализ литературных источников по развитию исследований социальной составляющей экологической безопасности городских агломераций. Для исследования электромагнитной обстановки урбоэкосистемы г. Ивано-Франковска применен метод расчетного прогнозирования электромагнитной обстановки на основе вектора Умова-Пойнтинга, эколого-географический метод с аппаратным измерением электромагнитных полей и последующим построением экологических карт электромагнитной нагрузки и метод медико-экологических исследований с измерением показателей артериального давления у мужчин и женщин в возрасте 20-22 года. Созданы экологические карты электромагнитной нагрузки на урбоэкосистему г. Ивано-Франковска. Проведено экспериментальное и статистическое исследование влияния электромагнитных полей техногенного происхождения в радиочастотном диапазоне на сердечно-сосудистую систему жителей урбанизированной территории г. Ивано-Франковска. Созданы эколого-медицинские карты на основе экологических карт электромагнитной нагрузки на урбоэкосистему г. Ивано-Франковска и статистических данных Ивано-Франковского областного информационноаналитического центра медицинской статистики по зафиксированным случаям гипертонической болезни (все формы), ишемической болезни сердца и цереброваскулярных болезней отдельно для мужчин и женщин 18 лет и старше, которые проживают на урбанизированной территории г. Ивано-Франковска. Доказана возможность прогнозирования воздействия ЭМП техногенного происхождения радиочастотного диапазона на урбоэкосистему (на примере урбоэкосистемы г. Ивано-Франковска), создана программа для мониторинга ЭМП на базе ГИС Maplnfo и создания экологических карт для визуализации электромагнитной обстановки урбоэкосистем. Разработана стратегия управления социальной составляющей экологической безопасности урбанизированной территории г. Ивано-Франковска по уменьшению воздействия ЭМП техногенного происхождения радиочастотного диапазона и уменьшения риска негативного воздействия ЭМИ.
There has been carried an analysis for the development of the researches of a social component of the ecological safety of urban agglomerations. For the investigation of electromagnetic conditions of the urboecosystem of Ivano-Frankivsk there have been applied methods of a simplified calculating prognostication of electromagnetic conditions, ecological geographic and medical ecological investigations. There have been made the ecological maps of electromagnetic loading on the urboecosystem of Ivano-Frankivsk. There has been given a characteristic of ecological conditions of the urbanized area on the example of Ivano-Frankivsk because of the influence of electromagnetic fields caused by technological activities of people. There have been carried out the experimental and statistic investigations of the influence of electromagnetic fields of technological origin in a radio frequency range on a cardio - vascular system of the inhabitants of an urbanized area of Ivano-Frankivsk. There have been formed ecological and medical cards on the basis of ecological maps of electromagnetic loading on the urboecosystem of Ivano-Frankivsk and statistic information of Ivano-Frankivsk Regional Information Analytic Centre of Medical Statistics about fixed case hypertonic diseases (all forms), ischemic heart diseases cerebrovascular diseases separately for women and men at the age of 18 and older, who all the time live on the urbanized area of Ivano-Frankivsk. There has been made a strategy of decrease of the influence of electromagnetic fields of technological origin in a radio frequency range on the social component of ecological security of urbanized area of Ivano-Frankivsk.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4897
Appears in Collections:Автореферати

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
an2649.pdf10.82 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.