Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4921
Title: Деякі аспекти теорії інженерного розрахунку поглинача на основі іоніту КУ 2-8 для моніторингових досліджень показників якості та безпечності води з джерел локального водокористування
Authors: Сінченко, В. Г.
Keywords: розрахунок іонного обміну
сильно кислотні іоніти
концентрування катіонів
катіонний склад природної води
підземні води
расчёт ионного обмела
сильно кислотные иониты
концентрирование катионов
катионный состав природной воды
подземные воды
calculation of ion exchange
the strongly acid ion-exchanger
the concentrating of cations
the cations in composition of natural water
groundwater
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Деякі аспекти теорії інженерного розрахунку поглинача на основі іоніту КУ 2-8 для моніторингових досліджень показників якості та безпечності води з джерел локального водокористування / В. Г. Сінченко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2016. - № 2.
Abstract: На основі принципу збереження балансу мас еквівалента представлені співвідношення для розрахунку характеристик іонообмінного поглинача в задачі аналітичного визначення вмісту катіонів у природній воді. Встановлена залежність між хімічним складом води, технічними характеристиками іоніту поглинача (ІП), ефективним коефіцієнтом насиченості ІП – насS(еф) та катіонами у воді після досягнення стану насичення ІП. Обґрунтовано алгоритм визначення допустимого об’єму та коефіцієнту насS(еф). Показано зв'язок коефіцієнту насS(еф) з координатою точки перегину в залежності маси катіонів і аніонів у воді після досягнення стану насичення ІП від концентраційно- об’ємного параметру. Наведено дані розрахунку сукупної концентрації основних катіонів у воді після їх обміну на ІП для води ряду джерел локального водокористування.
На основе принципа сохранения баланса мас эквивалента представлены соотношения для расчёта характеристик ионообменного поглотителя для звдачи аналитического определения содержания катионов в природной воде. Установлена зависимость между химическим составом воды, техническими характеристиками ионита поглотителя (ИП), эфективным коэфициентом насыщенности ИП - насS(эф) и катионами в воде после достижения сосиояния насыщения ИП. Обосновано алгоритм определения допустимого объёма и коэфициента насS(эф). Показана связь коэфициента насS(эф) с координатой точки перегиба в зависимости масы катионов и анионов в воде после достижения состояния насыщения ИП от концентрационно-объёмного параметра. Представлены данные расчёта совокупной концентрации основных катионов после их обмела на ИП для воды ряда источников локального водопользования.
On the basis of principle of conservation of the mass balance equivalent were presented the equations for the calculation of characteristics of ion-exchange absorber (IA) in the task of analytical determination of content of cations in natural water. The dependence between chemical composition of water, between technical characteristics of IA, between effective coefficient of saturation of IA - satS(ef) and by cations in water after the achievement of the state of saturation of IA is determinated. The algorithms of determination of the allowable volume and the coefficient of satS(ef) were grounded. Relationship of the coefficient satS(ef) from of the coordinate of tipping point to the dependence of mass cations and anions in water after the achievement of the saturation state of IA from a concentration-volume of the parameter are shown. Datas of calculation of the total concentration of major cations in water after their exchange on IA for water from row of sources of local water consumption are shown.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/4921
ISSN: 2415–3184
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2016. - №2 (14)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5476p.pdf306.72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.