Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/507
Title: Об'єкти та імплементація еколого-економічного реінженірингу на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах
Authors: Степанюк, Г. С.
Keywords: техногенно небезпечні нафтогазові підприємства
реінжиніринг бізнес-процесів
об'єкти еколого-економічного реінжинірингу
проекти еколого-економічного реінжинірингу
industrial hazardous oil and gas companies
problems of management
re-engineering of business processes
environmental and economic reengineering objects
environmental and economic reengineering projects
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Степанюк, Г. С. Об'єкти та імплементація еколого-економічного реінженірингу на техногенно небезпечних нафтогазових підприємствах / Г. С. Степанюк // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 29-37.
Abstract: Наростаючі екологічні проблеми функціонування та управління нафтогазовими підприємствами доводять необхідність і доцільність впровадження прогресивних управлінських технологій екологізації суспільного виробництва. Однією з таких технологій є реінжиніринг бізнес-процесів, а через пріоритетність вирішення екологічних проблем на нафтогазових підприємствах запропоновано новий напрямок реорганізаційних змін - еколого-економічний реінжиніринг. Розглянуто основні об'єкти еколого-економічного реінжинірингу та здійснено їхню класифікацію. Виходячи з такої класифікації об'єктів визначено, що проекти запропонованої управлінської технології можуть бути двох типів, а саме проекти внутрішнього реінжинірингу (виробничого призначення, спрямовані на безпечне виробництво, випуск продукції і проекти з відвернення забруднення, тобто проекти природоохоронного призначення) та проекти зовнішнього реінжинірингу, що стосуються виділених із складу нафтогазових підприємств обслуговуючих підрозділів (транспортних, ремонтних, енергетичних, бухгалтерський облік, технічна діагностика та ін.). На прикладі НГВУ "Долинанафтогаз" запропоновано можливі проекти еколого-економічного реінжинірингу недосконалих виробничих процесів.
Increasing environmental problems in the functioning and management of oil and gas companies prove the necessity and feasibility of the introduction of advanced management technologies of production greening. One such technology is the re-engineering of business processes and due to priorities of solving environmental problems in oil and gas business reorganization proposed new direction changes - ecological and economic re-engineering. The main objects of ecological and economic reengineering are analyzed and classified. Based on this classification it is determined that the proposed management technology projects can be of two types, namely internal reengineering projects (industrial purposes, focused on the safe production, pollution prevention projects, i.e. projects on environmental protection) and external reengineering projects, concerning separated from the oil and gas companies servicing units (transport, maintenance, energy, accounting, engineering diagnostics, etc.). Based on the example of OGPD "Dolynanaftogas" the possible environmental and economic reengineering projects targeted imperfect production processes are proposed.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/507
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5089p.pdf1.14 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.