Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/522
Title: Аналіз середовища функціонування нафтогазових підприємств на основі економетричного супроводу
Authors: Побігун, С. А.
Keywords: середовище функціонування
економетричний супровід
передбачуваність
трендові моделі
континууми сталого розвитку
environment functioning
econometric support predictability
model of trend
model of trend
continuum of sustainable development
Issue Date: 2015
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Побігун, С. А. Аналіз середовища функціонування нафтогазових підприємств на основі економетричного супроводу / С. А. Побігун // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2015. - № 1. - С. 54-58.
Abstract: В статті досліджено існуючі підходи до розуміння аналізу і оцінки впливу окремих складових середовища функціонування підприємств. Проведений аналіз останніх досліджень дозволив зробити висновок про необхідність обгрунтування стратегічних рішень не тільки на основі стратегічного аналізу усіх складових як внутрішнього та зовнішнього середовища, але й на основі їх передбачуваності та тенденцій змін. Визначено, що в переважній більшості побудова стратегії та визначення перспективних напрямків розвитку підприємства здійснюється на основі експертних суджень або систем показників, які не повною мірою відображають впливи на стратегічні результати діяльності підприємств. Водночас для підвищення якості такого аналізу запропоновано застосування методів та інструментів економетрики у вигляді системи економетричного супроводу на усіх етапах стратегічного аналізу. Такий підхід дозволяє здійснити оцінку не тільки впливу, але й передбачуваності та тенденцій змін окремих складових середовища функціонування підприємств. Зважаючи на суттєвий вплив нафтогазових підприємств на довкілля зазначено, що доцільно здійснювати оцінку середовища таких підприємств у критеріях сталого розвитку. тричний супровід, передбачуваність, трендові моделі, континууми сталого розвитку.
The paper investigates the existing approaches to understanding the analysis and evaluation of the impact of individual components functioning business environment. The analysis of recent studies led to the conclusion about the need to study not only strategic decisions based on strategic analysis of all components of both the internal and external environment, but also on the basis of their predictability and trends change. Determined that the vast majority of the construction strategy and future trends of the company is based on expert judgments or scorecards that do not fully reflect the impact on the strategic enterprise performance. However, to improve the quality of the analysis the application of methods and tools of econometrics as a system of econometric support in all phases of strategic analysis. This approach allows to evaluate not only the impact but also predictability and trends change individual components functioning business environment. Given the significant impact of oil and gas companies on the environment indicated that it is appropriate to assess the environment of such enterprises in sustainable development criteria.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/522
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2015 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5093p.pdf683.77 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.