Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5280
Title: Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в грунтовому профілі
Authors: Черниш, Є. Ю.
Пляцук, Л. Д.
Яхненко, О. М.
Keywords: модель
важкі метали
міграція
ґрунтовий профіль
фосфогіпс
біотична компонента
модель
тяжелые металлы
миграция
почвенный профиль
фосфогипс
биотическая компонента
model
heavy metals
migration
soil profile
phosphogypsum
biotic component
Issue Date: 2017
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Розробка моделі процесу міграції та біохімічної конверсії компонентів фосфогіпсу в грунтовому профілі / Є. Ю. Черниш, Л. Д. Пляцук, О. М. Яхненко // Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування. - 2017. - № 1.
Abstract: У роботі розглянуто особливість впливу ґрунтової біоти на процес перетворення та фіксації важких металів у ґрунтовому комплексі. Розроблено модуль лабораторно- експериментального комплексу і відповідну методику дослідження впливу фосфогіпсу та композитних матеріалів на його основі, щодо процесу вертикальної міграції фільтраційного розчину за профілем ґрунту для здійснення моделювання кінетики розподілу компонентів фосфогіпсу в ґрунтовому профілі. Визначено основні показники їх біохімічної конверсії та трансформації у ґрунтового комплексі з урахуванням біотичної компоненти.
В работе рассмотрены особенности влияния почвенной биоты на процесс превращения и фиксации тяжелых металлов в почвенном комплексе. Разработан модуль лабораторно-экспериментального комплекса и соответствующая методика исследования влияния фосфогипса и композитных материалов на его основе на процесс вертикальной миграции фильтрационного раствора по профилю почвы для осуществления моделирования кинетики распределения компонентов фосфогипса по профилю почвы. Определены основные показатели их биохимической конверсии и трансформации в почвенном комплексе с учетом биотической компоненты.
The paper focused on analyzes of the influence of soil biota on the process of conversion and fixation of the heavy metals in the soil complex. The module laboratory-pilot complex was designed. The methodology of investigating the influence of phosphogypsum and composite materials based on it on the process of vertical migration of the filtration solution on the soil profile was developed for modeling the distribution kinetics components of phosphogypsum in the soil profile. The main parameters of their biochemical conversion and transformation in the soil complex were determined, taking into account the biotic components.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5280
Appears in Collections:Екологічна безпека та збалансоване ресурсокористування - 2017. - №1 (15)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5781p.pdf1.13 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.