Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5409
Title: Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління
Authors: Коваленко, О. В.
Голомб, В. В.
Keywords: соціально-економічна ефективність
корпорація
система корпоративного управління
індикатори
рівень розвитку інституцій
стандарти
людський капітал
социально-экономическая эффективность
корпорация
система корпоративного управления
индикаторы
уровень развития институтов
стандарты
человеческий капитал
social and economic efficiency
corporation
corporate management system
indicators
level of institutional development
standards
human capital asset
Issue Date: 2016
Publisher: ІФНТУНГ
Citation: Соціально-економічна ефективність системи корпоративного управління / О. В. Коваленко, В. В. Голомб // Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія: Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості. - 2016. - № 1. - С. 57-61.
Abstract: У статті подано визначення таких понять як «корпорація», «корпоративне управління», «ефективність системи корпоративного управління». З’ясовано, що характерними рисами ефективної системи корпоративного управління є чесність, прозорість, підзвітність та відповідальність. Проаналізовано корпоративне управління в Україні та визначено, що найбільш слабким місцем, яке перешкоджає формуванню ефективної системи корпоративного управління є рівень розвитку інституцій, які безпосередньо впливають на захист прав власності – корупція, неефективна судова система, недостатньо високий професіоналізм та чесність менеджерів. Проаналізовано причини низького рівня впровадження стандартів корпоративного управління в Україні. Визначено основні напрями формування нової моделі економічного зростання в Україні на наступні роки, а саме переорієнтація значної частини фінансових ресурсів із сировинних галузей на розвиток «нової» економіки, що базується на інноваціях, знаннях, на формування конкурентоздатних нематеріальних активів, інтелектуального капіталу. Доведена необхідність підвищення ролі людського капіталу інноваційного типу, що сприятиме підвищенню рівня соціальної складової ефективності системи корпоративного управління та дозволить забезпечити зайнятість, стимулювання становлення сегмента висококваліфікованої робочої сили; розвивати систему професійного навчання та перенавчання працівників, посилити інвестиційні та інноваційні вкладення в людський капітал. Встановлено, що поточний стан національної економіки диктує необхідність переосмислення існуючих проблем і формування більш адекватної сучасним умовам господарювання вітчизняної системи корпоративного управління, яка передбачає врахування багатьох факторів, основними з яких є: ментальність суспільства; загальнонаціональна культура, політична та економічна ситуація, рівень технологічності та наукоємності, діяльність на зовнішніх ринках та інтернаціоналізація бізнесу.
В статье даны определения таких понятий как «корпорация», «корпоративное управление», «эффективность системы корпоративного управления». Выяснено, что характерными чертами эффективной системы корпоративного управления является честность, прозрачность, подотчетность и ответственность. Проанализировано корпоративное управление в Украине и выяснено, что наиболее слабым местом, что препятствует формированию эффективной системы корпоративного управления, является уровень развития институтов, которые непосредственно влияют на защиту прав собственности – коррупция, неэффективная судебная система, недостаточно высокий профессионализм и честность менеджеров. Проанализированы причины низкого уровня внедрения стандартов корпоративного управления в Украине. Определены основные направления формирования новой модели экономического роста в Украине на следующие годы, а именно переориентация значительной части финансовых ресурсов из сырьевых отраслей на развитие «новой» экономики, базирующейся на инновациях, знаниях, на формирование конкурентоспособных нематериальных активов, интеллектуального капитала. Доказана необходимость повышения роли человеческого капитала инновационного типа, что будет способствовать повышению уровня социальной составляющей эффективности системы корпоративного управления и позволит обеспечить занятость, стимулирование становления сегмента высококвалифицированной рабочей силы; развивать систему профессионального обучения и переобучение работников, усилить инвестиционные и инновационные вложения в человеческий капитал. Установлено, что текущее состояние национальной экономики диктует необходимость переосмысления существующих проблем и формирования более адекватной современным условиям хозяйствования отечественной системы корпоративного управления, которая предполагает учет многих факторов, основными из которых являются: ментальность общества; общенациональная культура, политическая и экономическая ситуация, уровень технологичности и наукоемкости, деятельность на внешних рынках и интернационализация бизнеса.
In the article the definitions of «corporation», «corporate governance», «efficiency of corporate governance» are defined. It was found that the characteristic features of an effective system of corporate governance are honesty, transparency, accountability and responsibility. Corporate governance in Ukraine was analyzed and it was found that the weakness that prevents the formation of an effective system of corporate governance is the level of institutions that directly affect on property rights – corruption, the judiciary, professionalism and honesty of managers. The reasons of a low level of implementation of corporate governance standards in Ukraine are analyzed. The basic directions of formation of a new model of economic growth in Ukraine in the coming years are determined, namely the shift of much of the financial resources from primary industries to the development of the «new» economy based on innovation and knowledge, to the formation of competitive intangibles and intellectual capital. The necessity of increasing the role of human capital of innovation type was proved to contribute to the effectiveness of the social component of corporate governance and will provide employment, stimulate the formation segment of skilled labor; develop a system of training and retraining of workers, increase investment and innovation investments in human capital. It was established that the current state of the national economy requires a rethinking of existing problems and the formation of more adequate to modern conditions of managing the national system of corporate governance that takes into consideration a number of factors, the main ones are: the mentality of society; a national culture, political and economic situation, the level of technology and knowledge-intensive activities in foreign markets and the internationalization of business.
URI: http://elar.nung.edu.ua/handle/123456789/5409
ISSN: 2409–0948
Appears in Collections:Науковий вісник Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Серія Економіка та управління в нафтовій і газовій промисловості - 2016 - № 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
4792p.pdf812.64 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record   Google Scholar


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.